არ მსურს გამოწერა

ტურიზმი

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანი

სეუს ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის და მიმართულებათაშორისი დარგების ან სპეციალობების აქტუალობიდან გამომდინარე, ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს ჰუმანიზმის, დემოკრატიული იდეალებისა და ეროვნულ ღირებულებებზე ორიენტირებული ამასთან, თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პროფესიონალი, რომელიც თავის მხრივ შეძლებს, საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობას, ეროვნულ-კულტურულ ცნობიერების დანერგვასა და პოპულარიზებას.

პროგრამა ორიენტირებულია

პროგრამა ორიენტირებულია მოამზადოს შრომის ბაზარისთვის კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური და დემოკრატიულ-ჰუმანურ ფასეულობებზე ორიენტირებული ბაკალავრი, (ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით) ტურიზმის სპეციალობით, რომელსაც ექნება თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკურ ურთიერთობათა სისტემაში საქმიანობისთვის შესაბამისი ცოდნა და პრაქტიკული უნარები ბიზნესის სისტემასა და ბიზნესის ადმინისტრირების უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე, რათა გააცნობიეროს და შემოქმედებითად გაიაზროს ბიზნესსა და ბაზარს შორის ურთიერთკავშირის დიალექტიკა, ფლობდეს ტურიზმის კატეგორიებს, ფორმებსა და სახეებს. გარკვეული იქნება ტურისტული ტერმინოლოგიაშო, მსოფლიო ტურისტული ინდუსტრიის თანამედროვე მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებში; გაიზროს ტურისტული ინდუსტრიის როლი და მნიშვნელობა, როგორც გლობალურ, ისე ეროვნულ ასპექტში; რათა იცოდეს ტურიზმის მენეჯმენტის, მარკეტინგის, ეკონომიკის, ტურისტული საწარმოების მართვის საკითხები, შეძლოს ტურიზმის სფეროში მოღვაწეობა და კონკურენტუნარიან სპეციალისტებად ჩამოყალიბება, შეიძინოს პროფესიული კარიერისათვის აუცილებელი ცოდნა, უნარ-ჩვევები და კომპეტენცია.

პროგრამის აქტუალობა და გამოწვევები

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის აქტუალურობა გამოწვეულია საზოგადოებაში ტურიზმის დარგისადმი დიდი ინტერესით. ტურიზმისა და კურორტების შესახებ კანონში სახელმწიფო აღიარებს ტურიზმს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად. ვინაიდან ის ხელს უწყობს საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას და გვევლინება დადებით ფაქტორად, ხალხთა შორის პატივისცემის, ნდობის ამაღლებისა და ურთიერთშემეცნების პროცესში. ტურიზმს გააჩნია დიდი პოტენციალი გახდეს ახალი ეკოლოგიური მსოფლმხედველობის ფორმირებაში წამყვანი როლის შემსრულებელი, რომელიც ატარებს მასობრივ ხასიათს და მოიაზრებს ყველა სახის საზოგადოებრივ ჯგუფს. (ასაკობრივს, განათლების სხვადასხვა დონის, პროფესიული ნიშნით და სხვ.). მსოფლიოში ტურიზმი არის დინამიურად განვითარებადი ეკონომიკის დარგი და შემოსავლების წყარო ყველა სახის ბიუჯეტისთვის. იგი ხელს უწყობს მოსახლეობის დასაქმებას და წარმოადგენს რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მოქმედ ფაქტორს. თანამედროვე ტურიზმის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მიუხედავად მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკური კრიზისისა, აღინიშნება შიდა ტურისიტული ნაკადების ზრდა. საქართველოში ტურისტული ბაზრის განვითარების ძირითადი ტენდენციებია: რეგიონალური განვითარების გაძლიერება, ახალი ტურისტული ცენტრების გახსნა საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე, ინტერნეტ-გაყიდვების განვითარება, MICE-ტურიზმის ხელშეწყობა და განვითარება. რა გარემოებების გათვალისწინებითაც შეიქმნა ზემოაღნიშნული საგანმანათლებლო პროგრამა.

ზოგადი ინფორმაცია