არ მსურს გამოწერა

ფინანსები

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანი

აღნიშნული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის, აკადემიური ხარისხის მქონე კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, რომელთაც ექნებათ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ფინანსების, ფინანსური აღრიცხვის, საბანკო საქმისა და სადაზღვევო საქმის საკითხებზე. კურსდამთავრებულს შეეძლება, როგორც კერძო ასევე, სახელმწიფო დაწესებულებებში, საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო სექტორში მოღვაწეობა. პროგრამზე დაშვებული სტუდენტი შეიძენს პროფესიულ, კარიერისათვის აუცილებელ ცოდნასა და უნარებს, სიღრმისეულად დაეუფლება ბიზნეს სფეროს, ექნება დარგობრივი და ტრანსერული უნარები, შესაბამისად, პროფესიული მოვალეობების შესრულების ცოდნისა და კომპეტენციების მუდმივი განახლებისა და პროფესიული განვითარების, ეთიკური ნორმების დაცვისა და ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობისა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვის მოტივაცია. მკაფიოდ გამოხატული სოციალური და მოქალაქეობრივი პოზიცია, პროფესიული და პირონული პასუხისმგებლობა, რაც უზრუნველყოფს მის კონკურენტუნარიან პროფესიონალად ჩამოყალიბებას.

პროგრამის აქტუალურობა და გამოწვევები

უდავოა, რომ საფინანსო სექტორი უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასა და საზოგადოების კეთილდღეობის დამკვიდრებაში. ბოლო წლების განმავლობაში, საფინანსო სექტორის ხვედრითი წილი ქვეყნის ეკონომიკაში სტაბილურ ზრდასა და განვითარებას განიცდის. შესაბამისად, პროპორციულად იზრდება მოთხოვნილება მაღალკვალიფიციურ ფინანსისტებზე, როგორც საჯარო ასევე კერძო სექტორში. აღნიშნულ პროცესს კიდევ უფრო ინტენსიურს ხდის საქართველოს მხრიდან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა და მასთან დაკავშირებული ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება. ამრიგად, შეთავაზებული საბაკალავრო პროგრამის აქტუალობას განაპირობებს მსოფლიო ეკონომიკაში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესები, საქართველოში საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბება და საბაზრო ინსტიტუტების განვითარება, აქედან გამომდინარე კი დამსაქმებელთა მზარდი მოთხოვნა პროფესიონალ კადრზე.

ზოგადი ინფორმაცია