სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ფინანსური პოლიტიკა

SEU სტიპენდია

SEU სტიპენდია 2024-2025 სასწავლო წელს პირველი პრიორიტეტით ჩარიცხული სტუდენტებისთვის

სტუდენტის მიერ სემესტრში გავლილ ყველა სასწავლო დისციპლინაში (საგნებში) მინიმუმ 71 დან 100 ქულამდე მიღების შემთხვევაში სტიპენდიის ოდენობა განისაზღვრება მიღებული ქულების შესაბამისად:

  • 71 ქულა - დარიცხული 225 ლარი (ხელზე ასაღები 180 ლარი)
  • 81 ქულა - დარიცხული 275 ლარი (ხელზე ასაღები 220 ლარი)
  • 91 ქულა - დარიცხული 300 ლარი (ხელზე ასაღები 240 ლარი)

სტიპენდიის ოდენობა გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სემესტრში ყველა სასწავლო დისციპლინაში (საგნებში) მიღებული ქულების მინიმალური შეფასებიდან. მხედველობაში მიიღება სემესტრში ნედლი ქულა და არა მართვის ელექტრონული სისტემის (emis.seu.edu.ge) მიერ დამრგვალებული ქულა.

SEU სტიპენდია 2024-2025 სასწავლო წელს არა პირველი პრიორიტეტით ჩარიცხული სტუდენტებისთვის

უნივერსიტეტში 2024-2025 სასწავლო წელს არა პირველი პრიორიტეტით ჩარიცხულ  ყველა  სტუდენტს უფლება აქვს მიიღოს სტიპენდია (13 სასწავლო კვირა) მეორე სემესტრიდან  წინა სემესტრის აკადემიური მოსწრების მაჩვენებლით. 

SEU სტიპენდია (შემდგომში-სტიპენდია) გაიცემა სტუდენტზე და არ ამცირებს მის მიერ გადასახდელ სწავლის საფასურს.

სწავლის მეორე სემესტრიდან სტუდენტი, რომელიც სემესტრული შეფასებების გათვალისწინებით სარგებლობს სტიპენდიის მიღების უფლებით,  იღებს სტიპენდიას,შემდეგი წესით:

სტუდენტის მიერ სემესტრში გავლილ ყველა სასწავლო დისციპლინაში (საგნებში) მინიმუმ 71 დან 100 ქულამდე მიღების შემთხვევაში სტიპენდიის ოდენობა განისაზღვრება მიღებული ქულების შესაბამისად.

  • 71 ქულა - დარიცხული 100 ლარი (ხელზე ასაღები 80 ლარი)
  • 81 ქულა - დარიცხული 125 ლარი (ხელზე ასაღები 100 ლარი)
  • 91 ქულა - დარიცხული 150 ლარი (ხელზე ასაღები 120 ლარი)

სტიპენდიის ოდენობა გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სემესტრში სასწავლო დისციპლინებში მიღებული ქულების მინიმალური შეფასებიდან.

მხედველობაში მიიღება სემესტრში ნედლი ქულა და არა მართვის ელექტრონული სისტემის (emis.seu.edu.ge) მიერ დამრგვალებული ქულა.

Message body empty