სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

საერთაშორისო ურთიერთობები

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური პასუხისმგებელია უნივერსიტეტის ყველა საერთაშორისო საქმიანობაზე, მათ შორის უცხოეთის უნივერსიტეტებთან, სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუციებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის დამყარებასა და არსებული თანამშრომლობის გამყარებაზე. ამავე დაწესებულებებთან ერთობლივი პროექტების, ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელებაზე;

სამსახური უზრუნველყოფს სეუსთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან საერთაშორისო ასოციაციებში გაწევრიანებას, მათი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის მიღება და დაინტერესებულ მხარეებს შორის გავრცელებას;

საერთაშორისო პროექტების, მათ შორის Erasmus +-ის მართვას, კომუნიკაციას არსებულ პარტნიორებთან Erasmus +– ან/და სხვ. ერთობლივი პროექტის ფარგლებში აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის მხარდამჭერი პროგრამების (სტაჟირება, საერთაშორისო ერთობლივი კვლევები, კრედიტ მობილობა და ა.შ.) ხელშეწყობას და ადმინისტრირებას;

სამსახური ასევე უზრუნველყოფს სტუდენტების გაცვლითი პროგრამების ადმინისტრირებას - სტუდენტთა საერთაშორისო მობილობის ხელშემწყობი ღონისძიებების მართვას და ამავე მიზნით ახალი პარტნიორების მოძიებას. 

სამსახურის ხელმძღვანელი: მაკა კუჭავა

მთავარი სპეციალისტი: სალომე კორკოტაძე

Email: iro@seu.edu.ge

Tel: (+995) 032 2 90 00 00 - 11