სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

განათლების ადმინისტრირება

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანი

მოცემული პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს განათლების სფეროს ადმინისტრირებისა და მართვის სპეციალისტები, მენეჯერები, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომლები, განათლების პოლიტიკის მკვლევრები და ექსპერტები რომლებიც აღჭურვილი იქნებიან განათლების სფეროს თანამედროვე, საერთაშორისო (დასავლურ) სტანდარტის შესაბამისი ხედვით და განათლების სისტემის განვითარების თეორიული ცოდნითა და პრაქტიკული უნარებით, რაც თავისთავში გულისხმობს განათლებისა და თანამედროვე, ლიდერობაზე დაფუძნებული მმართველობითი საქმიანობის სინთეზს, განათლების პედაგოგიურ, ფსიქოლოგიურ ასპექტებთან და თანამედროვე გამოწვევებთან (გლობალიზაცია, ინტერნაციონალიზაცია, ინკლუზია და ა.შ.) ერთად. ყოველივე ზემოთაღნიშნული განაპირობებს მრავალმხრივი ცოდნით აღჭურვილი პროფესიონალის მომზადებას.

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტი :


• უნდა ფლობდეს ადმინისტრირებისათვის ღრმა სისტემურ თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს (განათლების სისტემაში არსებული ცვლილებებისა და კრიზისების მართვა, ადამიანური და ფინანსური პროცესების დაგეგმვა, დანერგვა, შეფასება, მონიტორინგი და განვითარება); 


• შეძლებს განათლების სფეროს თანამედროვე სტანდარტის შესაბამისი ხედვით, თეორიული ცოდნით (პედაგოგიური, ფსიქოლოგიური ასპექტები) და პრაქტიკული უნარებით, თანამედროვე გამოწვევებთან (გლობალიზაცია, ინტერნაციონალიზაცია, ინკლუზია და ა.შ.) ერთად ლიდერობაზე დაფუძნებული მმართველობითი საქმიანობის სინთეზი;


•  შეძლებს დამოუკიდებლად განახორციელოს სწავლის სტრატეგიული დაგეგმვა, თვითშეფასება და ურთიერთშეფასება;


•  კვლევისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარ-ჩვევების შესაბამისად დამოუკიდებლად შეძლებს პრობლემათა იდენტიფიცირება და მათი ეფექტურად გადაჭრის ახალი ორიგინალური გზების გენერირება;


•  იცავდეს პროფესიული ეთიკის ნორმებს.

სწავლის შედეგები

ცოდნა და გაცნობიერება:

• განათლებასთან და მის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული სისტემის, ისტორიის, თეორიების, რეფორმებისა და პროფესიული ეთიკის აღწერა და რეპროდუცირება;

• განათლების ადმინისტრირების პრინციპებისა და წარმატებული პრაქტიკის იდენტიფიცირება და კონსტატირება;


• განათლების სისტემის ძირითადი გამოწვევების კრიტიკული გააზრება საზოგადოებისა და დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნათა დასაკმაყოფილებლად და ორიგინალური იდეების განვითარებისთვის;


უნარები:


• უნარი გამოიყენოს დარგის ღრმა და სისტემური თეორიული ცოდნა მუშაობისას, კომპლექსური პრობლემების ახლებურად გადაჭრისას და განათლების სფეროსთვის დამახასიათებელი პროექტების განხორციელებისას;


• უნარი გამოიყენოს შესაბამისი მეთოდები მასალების შეგროვებისას, ილუსტრირებისას, ინტერპრეტირებისას, შეფასებისას, რეკომენდაციების მომზადებისას და წარდგენისას;


• წერილობითი თუ ზეპირსიტყვიერი, პროფესიულ საზოგადოებაში საკუთარი აზრის ფორმულირებისა და არგუმენტირების უნარი.


• არსებული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის, სინთეზისა და შეფასების საფუძველზე სთავაზობს განათლების სფეროში საქმიანობის განსხვავებულ სტრატეგიებს კონკრეტული საკითხების(კრიზისები, ცვლილებები და სხვ.) გადაწყვეტის მიზნით;


პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა:


• განათლების სფეროში მიმდინარე კონკრეტული სიტუაციების გასაანალიზებლად ორიგინალური მეთოდების გამოყენებით დამოუკიდებლად გეგმავს და ახორციელებს კვლევას აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვითა და კვლევის საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით;


• თვითშეფასებისა და ურთიერთშეფასების, დამოუკიდებლად სწავლის სტრატეგიული დაგეგმვის, მოდიფიცირებისა და რეალიზების უნარი.

ჩარიცხვის პირობები

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული განათლების მქონე პირს, რომელიც ფლობს სახელმწიფოს მიერ დადასტურებულ შესაბამის დოკუმენტს (დიპლომს).

კანდიდატი სწავლის უფლებას აღნიშნულ პროგრამაზე მოიპოვებს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდებისა და საუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგების საფუძველზე. სეუ-ში სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების დამატებითი პირობებია: შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდები სპეციალობასა და ინგლისურ ენაში (B2 დონე). B2 დონის დადასტურება შესაძლებელია ინგლისური ენის შესაბამის დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტით.


პროგრამაზე კანდიდატის მიღების პირველი ეტაპია კანდიდატის შეფასება ფორმალური მოთხოვნების მიხედვით, მეორე ეტაპი მოიცავს გასაუბრებას შესარჩევ კომისიასთან.


სამაგისტრო პროგრამაზე ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლა დასაშვებია:


• მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს შესაბამისი უმაღლესი განათლების აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი;


• პირებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა ), რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში , სწავლობენ / სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურაში;


• მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებიც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩაირიცხნენ უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 52-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, კერძოდ:


• უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება;


• საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო ქვეყანაში;


• 
პირებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში, სწავლობენ / სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.


სამაგისტრო პროგრამაზე სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან / პროგრამიდან მობილობის წესით გადმოსულ სტუდენტთა მიღება ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N 10/ნ ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად.


სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვების შემდეგ, პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის, მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია ჩააბაროს საუნივერსიტეტო გამოცდა სპეციალობასა და უცხო (ინგლისურ) ენაში.

სპეციალობის გამოცდის საკითხები მტკიცდება უნივერსიტეტის მიერ და ქვეყნდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე seu.edu.ge-ზე პროგრამაზე მისაღები კონტინგენტის რეგისტრაციასთან ერთად უცხო ენის (ინგლისური) გამოცდის შედეგად პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებას მოიპოვებენ ის სტუდენტები, რომლებიც გამოცდის შედეგების გათვალისწინებით დაადასტურებენ ინგლისური ენის ცოდნის არანაკლებ B2 დონეს ენობრივი კომპეტენციის ევროპული ჩარჩო-აღმწერის (CEFR) შესაბამისად.

ინგლისურენოვანი კომუნიკაციის კომპეტენციის დადასტურება შესაძლებელია ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატით:

ა.) BEC exam and CELS exam – Vantage

ბ.) Cambridge exam – FCE

გ.) Pritman ESOL International

დ.) TOEIC – 541

ე.) TOEFL – 500 (Paper - based)

173 (Computer - based)

72 (Internet - based)

დასაქმების სფერო

განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შესაძლებლობა ექნებათ დასაქმდეს საგანმანათლებლო სფეროს ადმინისტრირების საშუალო და მაღალი რგოლის პოზიციებზე (საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაცია, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, სახელმწიფო დარგობრივი უწყებების პოზიციებზე, განათლების პოლიტიკის კვლევით დაკავებულ ორგანიზაციებში და სხვა).

ზოგადი ინფორმაცია

განათლების ადმინისტრირება

Message body empty