სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

კვლევითი პროექტები და საგრანტო კონკურსები

კვლევითი პროექტები და საგრანტო კონკურსები

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ აცხადებს საგრანტო კონკურსს გამოყენებითი კვლევის შესრულებაზე:  უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების  მართვის (პროექტების მართვა და მონაცემთა ანალიზი) დიგიტალიზაცია, ეროვნული და საერთაშორისო გამოწვევები და გადაჭრის გზები

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ინსტიტუციური კვლევების ფონდის (IRF) მიზანია, მოახდინოს ინოვაციური პროექტების განვითარების სტიმულირება, დაეხმაროს სეუ-ს, როგორც ინსტიტუციას განვითარებაში, ასევე ხელი შეუწყოს აკადემიურ პერსონალსა და სტუდენტებს კვლევითი საქმიანობაში,კვლევითი პროექტების მომზადებასა და მართვაში.

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს კვლევითი  ინტერესის სფეროდან გამომდინარე, სეუ-ს ინსტიტუციური კვლევითი ფონდის გადაწყვეტილებით, ცხადდება  საგრანტო პროექტების კონკურსი გამოყენებით კვლევაზე: უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების მართვის (პროექტების მართვა და მონაცემთა ანალიზი) დიგიტალიზაცია, ეროვნული და საერთაშორისო გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები.

კვლევითი პროექტი უნდა პასუხობდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

 • უსდ-ების მართვის (პროექტების მართვა და მონაცემთა ანალიზი) დიგიტალიზაციის პრობლემების იდენტიფიცირება (ეროვნულ და სართაშორისო დონეზე);
 • უსდ-ების მართვის დიგიტალიზაციისათვის საუკეთესო პრაქტიკის მოძიება;
 • უსდ-ების მართვის დიგიტალიზაციის პრობლემების შესწავლა, ანალიზი სინთეზი;
 • მონაცემთა ანალიზის პოლიტიკის შემუშავება;
 • რეკომენდაციების შემუშავება სეუ-ს მართვის დიგიტალიზაციის ინოვაციური კონცეფციის შემუშავებისა და დანერგვის მიზნით.

საგრანტო კონკურსის პირობები:

 • პროექტის ხელმძღვანელის პოზიციის დაკავება შეუძლია მხოლოდ სეუ- აფილირებულ პროფესორს.
 • შესაძლებელია, პროექტის გუნდში ჩაერთოს სეუ-ს აფილირებული, აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, ასევე სეუ-ს სტუდენტები (სასურველია მაგისტრატურის) და გარე ექსპერტები.
 • კონკურსში მონაწილეობის სავალდებულო წინაპირობაა, გამოყენებითი კვლევა ითვალისწინებდეს სტუდენტების/ახალგაზრდა მკვლევარების მონაწილეობას/ჩართვას კვლევაში.
 • პროექტში ჩართული ექსპერტები, შეიძლება იყვნენ უცხოეთიდან მოწვეული, ან საქართველოს სხვა უნივერსიტეტებიდან და კვლევითი ინსტიტუტებიდან მოწვეული მკვლევარები, როგორც კერძო, ასევე სამთავრობო და სამოქალაქო სექტორიდან.
 • კვლევა უნდა შეესაბამებოდეს უნივერსიტეტის მიერ მოთხოვნილ კონკრეტულ თემატიკას.
 • კვლევითი პროექტი უნდა შესრულდეს და მისი შედეგები უნდა გამოქვეყნდეს უნივერსიტეტის სახელით.
 • კვლევის შინაარსი უნდა წარმოადგენდეს სიახლეს ქართულ საგანმანათლებლო სივრცისათვის და არ უნდა იმეორებდეს უკვე შესრულებულ კვლევის/გამოცემების შინაარსს.
 • საგრანტო განაცხადის წარდგენიდან კვლევის დასრულებამდე პროექტის ყველა მონაწილეზე ვრცელდება უნივერსიტეტის ეთიკისა და აკადემიური კეთილსინდისიერების სტანდარტები.
 • საგრანტო პროექტით მოპოვებული, კვლევითი პროექტის შედეგები ინტეგრირებული უნდა იყოს სწავლებაში.

ბიუჯეტიხანგრძლივობავადები და ხარჯების სახეები:

 • გრანტებისბიუჯეტი:  პროექტის მაქსიმალური ბიუჯეტია 60 000 ლარი. 
 • ხანგრძლივობა:პროექტის მაქსიმალური ხანგრძლივობა არის 4 თვე.
 • ვადები:პროექტის განხორციელება უნდა იწყებოდეს 2022 წლის 28 ნოემბრიდან.
 • ხარჯები. მოთხოვნილი შესაძლოა იყოს შემდეგი სახის ხარჯები: პერსონალის ხარჯები - ჰონორარი, მგზავრობა და საყოფაცხოვრებო ხარჯები, ადმინისტრაციული და ლაბორატორიული მოწყობილობები, ბეჭდვის, დაკაბადონების, პროექტის პოპულარიზაციის და სხვა საჭირო მომსახურება.
 • საჭიროების შემთხვევაში, კონკურსანტთან შეიძლება ჩატარდეს გასაუბრება.

საგრანტო განაცხადების მიღებისა და განხილვის ვადები: 

საგრანტო განაცხადები მიიღება 2022 წლის 24 ოქტომბრიდან 21 ნოებრამდე.

საგრანტო განაცხადი წარდგენილი უნდა იქნეს უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი ფომებით, რომელიც ითვალისწინებს შემდეგ კრიტერიუმებს: 

 • პროექტისდასაბუთება და საფუძველი: კვლევის სფეროში არსებული ვითარების აღწერა, წარსული და მიმდინარე საქმიანობა, დამატებითი პროექტების მიმოხილვა, ადგილობრივად განხორციელებული მსგავსი პროექტების.
 • პროექტისზეგავლენა: გავლენა საზოგადოებრივ გამოწვევებზე და შესაბამის დარგზე, მიზნობრივი ჯგუფები და მათი საჭიროებები, პროექტის შედეგების პოპულარიზაცია და გავრცელება;
 • პროექტისსამუშაო გეგმა: საქმიანობის აღწერა, მოსალოდნელი ღონისძიებები და შედეგები, გუნდის წევრების ექსპერტიზა, საჭირო ინფრასტრუქტურა და მისი ხელმისაწვდომობა, პროექტის რისკები და რისკების შემამსუბუქებელი ღონისძიებები;
 • ბიუჯეტისშეთავაზება ხარჯების დასაბუთებით; დაფინანსების შესაძლო წყაროები და შესაძლო დახმარებები სხვა წყაროებიდან;
 • კვლევითი გუნდის წევრების ავტობიოგრაფიები (პუბლიკაციებით).

იხ. განაცხადის ფორმები  აპლიკაცია 1აპლიკაცია 2აპლიკაცია 3.

 • საგრანტო განაცხადი განიხილება შესაბამისი კომისიის ჩართულობით, კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გათვალისწინებით, განაცხადის წარმოდგენის ვადის გასვლიდან 5 დღის ვადაში.
 • კონკურსის შედეგები შესაბამისი ვადების ამოწურვის შემდეგ, გამოქვეყნდება სეუ-ს ვებ. გვერდზე.


საგრანტო განაცხადები მიიღება მხოლოდ ელეტრონული სახით შემდეგ ელ. ფოსტაზე: science@seu.edu.ge  

განაცხადი წარმოდგენილი უნდა იყოს უნივერსიტეტის საგრანტო განაცხადის ფორმის შესაბამისად, კვლევითი გუნდის წევრების ავტობიოგრაფიებთან (პუბლიკაციებით) ერთად.