სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

მართვა

სამეცნიერო-კვლევითი განვითარებისა და პროექტების მართვის სამსახური

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს სამეცნიერო კვლევითი სამიანობის მხარდაჭერის მიზნით შექმნილია  სამეცნიერო კვლევეითი განვითარებისა და პროქტების მართვის დეპარტამენტი. დაპარტამენტის საქმიანობას არეგულირებს უნივერსიტეტის წესდება და სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის დებულება.

დეპარტამენტის ფუნქციები 

 • კვლევითი დებულებების შემუშავება და განვითარება;
 • კვლევის შედეგების ანალიზი;
 • კვლევითი საქმიანობის და სტრატეგიის შემუშავება/მონიტორინგი;
 • საგრანტო დებულებათა შემუშავება/განვითარება/მონიტორინგი;
 • საუნივერსიტეტო საგრანტო სქემის მართვა;
 • გარე საგრანტო განაცხადების მართვა;
 • ტრენინგის ჩატარება აკადემიური პერსონალისთვის კვლევითი წინადადებების შემუშავების შესახებ;
 • საერთაშორისო კვლევითი პროექტების მართვა;
 • კონსულტაციების თაობაზე მიდგომის შემუშავება;
 • კლიენტებთან კვლევითი მიმართულებით კონსულტაციის პროცესის მართვა;
 • საკონსულტაციო პროექტების მართვა;
 • სადოქტორო პროგრამის რეგულაციათა შემუშავება და განხილვა;
 • სადოქტორო პროგრამის მენეჯმენტის მხარდაჭერა;
 • ანტიპლაგიატის პოლიტიკის გატარება.
 • უნივერსიტეტში არსებული პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალის SEU & SCIENCE გამოცემის ორგანიზაციული და ტექნიკური მხარდაჭერა