სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მართვა

პროექტების მართვის მენეჯერი

 • ნათია გუგუნაშვილი
 • სოციალური მეცნიერებების მკვლევარი, მაგისტრი
 • საკონტაქტო: n.gugunashvili@seu.edu.ge


2020 წლის აგვისტოდან ნათია გუგუნაშვილი შემოუერთდა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუ-ს გუნდს. იგი არის პროექტების მართვის მენეჯერი სამეცნიერო კვლევითი მიმართულებით.

ნათია გუგუნაშვილს 2019 წელს მიენიჭა მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ეროვნულ და საერთაშორისო ადმინისტრირებასა და პოლიტიკაში პოტსდამის უნივერსიტეტის მიერ. 2017 წელს ის მუშაობდა პოტსდამის უნივერსიტეტში სამეცნიერო ასისტენტად. 2016 წელს კიოლნის უნივერსიტეტმა მას მიანიჭა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი სოციალურ მეცნიერებებში. 2015 წელს ნათია გუგუნაშვილი სწავლობდა გრენობლის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტში. 2014 წელს მას გადაეცა „დეკანის ჯილდო“ კიოლნის უნივერსიტეტის მიერ სწავლაში მიღწეული მაღალი აკადემიური შედეგებისთვის. ნათია გუგუნაშვილი ფლობს ინგლისურ, გერმანულ და ფრანგულ ენებს.
 

პროექტები/კონფერენციები/სტიპენდიები:

 • 2020 წლის ოქტომბრიდან 2021 წლის ოქტომბრამდე - MOVETIA „შვეიცარიის განათლების სისტემის მობილობის ეროვნული ფონდი. ადამიანის უფლებების, სოციალური გამოწვევებისა და სოციალური მუშაობის“ სწავლებისა და კვლევითი პროექტი. ასისტენტი
 • 2015 - 2016 DAAD-ის სტიპენდიანტი
 • 01.2015 - 05.2015 ერასმუს + სასწავლო გრანტის მფლობელი
 • 12.2013 კონფერენცია „გაეროს მოდელირება“ ჰამბურგის უნივერსიტეტში, მონაწილე
 • 07.2013 კონფერენცია „ევროკავშირის მოდელირება“ მაინცის უნივერსიტეტში, მონაწილე

 

კვლევითი პროექტების მართვის მენეჯერის ფუნქციებია: 

 • ორგანიზება გაუწიოს შიდა საუნივერსიტეტო კვლევითი გრანტების გამოცხადების და კონკურსის ჩატარების პროცესს;
 • მონაწილეობა მიიღოს საუნივერსიტეტო კვლევითი გრანტების განხორციელების მონიტორინგში.
 • საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურთან ერთად ხელი შეუწყოს კვლევითი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციას საერთაშორისო თანამშრომლობის მიმართულებით;
 • მოიძიოს სამეცნიერო-სასწავლო გრანტის გამცემი ორგანიზაციები, მოიპოვოს ინფორმაცია საგრანტო კონკურსების შესახებ და გაავრცელოს ვებ-გვერდის ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით;
 • მოიძიოს საგრანტო კონკურსები უნივერსიტეტის კვლევითი ერთეულების და აკადემიური პერსონალის მიერ მოთხოვნილი, კონკრეტული თემატიკის ფარგლებში;
 • გაუწიოს კონსულტაცია დაინტერესებულ პირებს სამეცნიერო სასწავლო გრანტის მოძიების საკითხებზე და აღმოუჩინოს კონკრეტული დახმარება(კომპეტენციის ფარგლებში) საკონკურსო მასალის მომზადებისთვის;
 • შეაფასოს აკადემიური პერსონალის საჭიროება სამეცნიერო/სასწავლო გრანტების მოძიებისა და საგრანტო განაცხადის შედგენის ტექნიკების შესახებ, მოამზადოს სატრენინგო პროგრამა და მიაწოდოს ინფორმაცია უწყვეტი განათლების ცენტრს.
 • პერიოდულად გაანალიზოს აკადემიური პერსონალის და უნივერსიტეტის კვლევითი ცენტრების ანგარიშები და მოამზადოს შესაბამისი ანგარიში.
 • შეადგინოს რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალების სარეკომენდაციო ნუსხა შემდგომი შეთანხმებისთვის სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულებით და მიაწოდოს ინფორმაცია დაინტერესებულ აკადემიურ პერსონალს და დაეხმაროს აკადემიურ პერსონალს კონკრეტული სამეცნიერო შრომის რეფირირებად, რეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალში განთავსებას;
 • ორგანიზება გაუწიოს უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალთან და კვლევით ცენტრებთან დაინტერესებულ, უცხოელი მკვლევარების თანამშრომლობას;
 • სამეცნიერო კვლევების კომერციალიზაციის მიზნით, უნივერსიტეტში არსებული სამეცნიერო და ადამიანური რესურსების ჩართულობით შექმნას სტეიკჰოლდერების/პარტნიორების სპეციალური პლატფორმა და ხელი შეუწყოს მათ ურთიერთკავშირს;
 • უშუალო ხელმძღვანელის სხვა დავალებების შესრულება.