სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მართვა

სამეცნიერო აქტივობების მენეჯერი

 • საკონტაქტო ელ. ფოსტა: a.tsetskhladze@seu.edu.ge
 • ანა ცეცხლაძე
 • ეკონომიკა და მართვა (მაგისტრთან გათანაბრებული)


2020 წლის სექტემბრიდან არის საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს სამეცნიერო აქტივობების მენეჯერი.

2017-2020 წლებში მუშაობდა გრიგოლ რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტში საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის ადმინისტრირების ოფისის მენეჯერად.

1994 წლიდან 2017 წლამდე დასაქმებული იყო სხვადასხვა კერძო და სახელმწიფო დაწესებულებებში.

განათლება:

1988-1993 წლებში სწავლობდა საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში. აგროსამრეწველო კომპლექსის დარგთა ეკონომიკისა და მართვის სპეციალობით.

სხვადასხვა დროს გავლილი აქვს სხვადასხვა საოფისე და საბუღალტრო პროგრამები, ასევე სპეციალური ტრენინგ კურსები: საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ცნობადობის გაუმჯობესების მეთოდებისა და საშუალებების შესახებ, დროის მენეჯმენტში, საქმისწარმოებასა და საარქივო საქმეში.

სამეცნიერო აქტივობების მენეჯერის ფუნქციებია: 

 • ორგანიზება გაუწიოს უნივერსიტეტში ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმების, კონფერენციებისა და კონკურსების ჩატარებას;
 • მოიძიოს საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმები, კონფერენციები, სემინარები და უზრუნველყოს აკადემიური პერსონალის ინფორმირება და ხელშეწყობა, შესაბამისი სამეცნიერო აქტივობების განსახორციელებლად;
 • კონსულტაციას უწევს სტუდენტებს სამაგისტრო ნაშომების ტექნიკური საკითხების შესახებ;
 • ორგანიზებას უწევს სამაგისტრო ნაშრომების დაცვას.
 • კონსულტაციას უწევს სამაგისტრო პროგრამაში მონაწილე აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს ორგანიზაციულ და მეთოდურ საკითხებზე;
 • მართოს „ტურნიტინის“ პროგრამა და კონსულტაცია გაუწიოს აკადემიურ პერსონალს ანტიპლაგიატის უზრუნველყოფის საკითხებისა და  „ტურნიტინის“ პროგრამის გამოყენების შესახებ;
 • დაარეგისტრიროს და კონსულტაცია გაუწიოს სტუდენტებსა და მეცნიერ-ხელმძღვანელებს „ტურნიტინის“ პროგრამის გამოყენების და ანტიპლაგიატის თაობაზე;
 • ორგანიზება გაუწიოს ტრენინგების ჩატარებას პლაგიატის აღმოჩენისა და ანტიპლაგიატის პროგრამის გამოყენების საკითხებზე;
 • შეიმუშაოს მეთოდური რეკომენდაციები პლაგიატის პრევენციის საკითხებზე და გააცნოს ის შესაბამის პირებს;
 • ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელთან ერთად შეაფასოს სამეცნიერო დანიშნულების ბეჭდური და ციფრული რესურსის საჭიროება და საჭიროების შემთხვევაში მოახდინოს ახალი რესურსის მოთხოვნის ინიცირება;
 • ორგანიზება გაუწიოს უნივერსიტეტის საგამომცემლო საქმიანობას: მათ შორის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალის გამოქვეყნებას და სტუდენტების სამეცნიერო შრომების განთავსებას ვებ -გვერდზე;
 • მოახდინოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო საბჭოს შეკრებების ორგანიზება, მათთვის შრომების გადაცემის, შეფასების უზრუნველყოფა და შესაბამისი საუნივერსიტეტო ჟურნალის ელექტრონულ და ბეჭდურ  მასალად გამოცემა;
 • უშუალო ხელმძღვანელის სხვა დავალებების შესრულება.