სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

კვლევა

გამოცემები

SEU-ს გამოცემები

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ თავისი საქმიანობის ფარგლებში აქტიურად უჭერს მხარს სამეცნიერო და სასწავლო ლიტერატურის გამოცემას.
იხილეთ სეუ-ს მხარდაჭერის ფარგლებში გამოქვეყნებული გამოცემები.

Message body empty