სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

გამოცემები

SEU-ს გამოცემები

Covid-19: გამოწვევები. გლობალური და ევროპული ახალი სოციალური წესრიგი - გიორგი ბერიაშვილი, მარკუს გაბრიელი, დავით გურგენიძე

წინამდებარე კრებული წარმოადგენს Covid 19-ის პანდემიით გამოწვეული კრიზისიული მდგომარეობის ანალიზს - როგორც გლობალური, ისე საქართველოს მასშტაბით. კრებულში წარმოდგენილია წამყვანი ევროპელი, ამერიკელი და ქართველი სწავლულების ხედვები თანამედროვე მსოფლიო საზოგადოებისა და მისი განვითარების პერსპექტივებზე. მართალია, ერთი შეხედვით, ეს კრიზისი გამოწვეულია სამედიცინო ეპიდემიოლოგიური პრობლემით, მაგრამ მისი შედეგები იმდენად ღრმად და ყოვლისმომცველად შეეხო საზოგადოებას, რომ არ დაუტოვებია არცერთი საარსებო სფერო (სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული, ეკოლოგიური), რომელსაც ეს კრიზისი აცდენოდეს. განსხვავებით სხვა ტიპის კრიზისებისგან, რომლებიც არაერთია კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე, კორონა-კრიზისმა მართლაც გლობალური ხასიათი მიიღო. ამ კრებულის მომზადების პერიოდში ინტენსიური კოლაბორაცია წარმოებდა გერმანელ და ქართველ მეცნიერებს შორის. კრებული წარმოადგენს არა მხოლოდ კრიზისის შესახებ ევროპელი და ამერიკელი გამოჩენილი სწავლულების, ინტერვიუებისა და მოსაზრებების თარგმანს, არამედ ქართველი სწავლულების მოსაზრებებსაც.

სასჯელის დანიშვნის ზოგიერთი საკითხი (სასამართლოს პრაქტიკის ანალიზი) - იოსებ ვარძელაშვილი

სასჯელი, ისევე როგორც დანაშაული ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია სისხლის სამართლის დოგმატიკასა და სასამართლო პრაქტიკაში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სასჯელის დანიშვნის საკითხი სასამართლო პრაქტიკაში. წინამდებარე ნაშრომი სწორედ სასჯელის დანიშვნის პრობლემას ეხება. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ ნაშრომი ეხება მხოლოდ სასამართლო პრაქტიკის განზოგადებას. ნაშრომში განხილულია ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა: ჯარიმისა და შინაპატიმრობის დანიშვნისას გამოვლენილი ხარვეზები, სასჯელის დამამძიმებელი და შემამსუბუქებელი გარემოებების გათვალისწინებისას არსებული საკითხები, დანაშაულის რეციდივის, დანაშაულთა და განაჩენთა ერთობლიობის დროს სასჯელის დანიშვნისას კანონმდებლობის დარღვევები, სასჯელთა შეჯამების პრობლემა და ა.შ. იოსებ ვარძელაშვილის მიერ შერჩეულია მხოლოდ ის საქმეები, სადაც გამოვლენილია ხარვეზები, რაც უფრო მეტ ყურადღებას იმსახურებს. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ სასჯელის დანიშვნის პრაქტიკის განზოგადება არასდროს ყოფილა ჩვენი კრიმინალისტების ღრმა კვლევის საგანი. შესაბამისად, წინამდებარე ნაშრომი პირველი მცდელობაა სასჯელებთან დაკავშირებით არსებული სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის მიმართულებით. წინამდებარე ნაშრომი ძირითადად განკუთვნილია მოსამართლეთათვის, ვინაიდან მასში განხილულია სასამართლო პრაქტიკაში არსებული ხარვეზები. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ნაშრომი მნიშვნელოვანი იქნება საუნივერსიტეტო სწავლების პროცესშიც, განსაკუთრებით მაგისტრატურის საფეხურზე, რომელიც ძირითადად პრაქტიკულ ასპექტებს მოიცავს.
სასჯელის დანიშვნის ზოგიერთი საკითხი (სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი)

წიგნი: „სასტუმროს მენეჯმენტი“ - ლარისა დოლიკაშვილი

წიგნის გამოცემის მიზანია, შეიქმნას ახალი ცოდნა ქართული სასტუმროების მენეჯმენტის შესახებ, რომელიც ხელს შეუწყობს საუნივერსიტეტო და სხვა სასწავლო სივრცეში ტურიზმის მიმართულებით მაღალკვალიფიციური კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადებას. „სასტუმროს მენეჯმენტის“ გამოცემა მისი ცალკეული დეპარტამენტების მიხედვით გახლავთ პირველი მცდელობა საქართველოში მსგავსი კვლევის ჩატარების და ნაშრომის გამოცემის.
სასტუმროს მენეჯმენტი

სასწავლო სახელმძღვანელო: „ტურიზმის საფუძვლები" - კობა არაბული

წიგნის მიზანია, სტუდენტებს შესთავაზოს ტურიზმის სფეროში გამოცდილებასა და უახლეს ცოდნაზე დაფუძნებული ინფორმაცია, რომელიც მაღალი გრაფიკული ხარისხის ვიზუალური მასალითა და თემების დაწვრილებითი ანალიზით იდეალური შესავალი იქნება ტურიზმის სფეროში.
ტურიზმის საფუძვლები I
ტურიზმის საფუძვლები II