სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სამეცნიერო ჟურნალი "VECTORS OF SOCIAL SCIENCES"

შინაარსობრივი სტანდარტები

ყველა ნაშრომი, რომელიც წარედგინება სარედაქციო კოლეგიის უნდა იყოს ორიგინალი. სხვა შემთხვევაში უნდა იყოს მისი პირვანდელი გამოქვეყნების დრო და ადგილი, აგრეთვე, დადასტურებული უნდა იყოს ავტორის უფლება, ხელახალი ან განახლებული რედაქციით გამოქვეყნების თაობაზე. აღნიშნულის ნაშრომის მნიშვნელობიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებას ყუველი კონკრეტული სტატიის შესახებ იღებს სარედაციო კოლეგია.

ჟურნალში გამოსაქვეყნებელი ნაშრომი უნდა იყოს აქტუალური, პრობლემურ ან მნიშვნელოვან საკითხზე ფოკუსირებული.

ნაშრომი მიზნად უნდა ისახავდეს დარგში არსებულ დისკუსიაში ჩართვას ან ახალი დისკუსიის წამოწყებას, მასში უნდა იყოს მოცემული მყარი არგუმენტები, დასაბუთებული მოსაზრებები და ავტორისეული დასკვნები.

ნაშრომში კვლევის მეთოდოგოლიის არსებობის შემთხვევაში, იგი სრულად უნდა იყოს დაცული.