სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

გაცვლითი პროგრამები

აკადემიური პერსონალისთვის

აკადემიური პერსონალის საერთაშორისო მობილობა

SEU-ს აკადემიურ პერსონალს, რომელსაც აქვს ინგლისურად სალექციო კურსის ჩატარების გამოცდილება, აქვს  შესაძლებლობა ისარგებლოს მობილობით პარტნიორ უნივერსიტეტებში ერთი კვირიდან 2 თვემდე ვადით. მობილობის პერიოდი და ვადა განისაზღვრება პარტნიორი უნივერსიტეტის  მიერ.


მოთხოვნილი
დოკუმენტების ჩამონათვალი:

 • სააპლიკაციო ფორმა;
 • პასპორტის ასლი;
 • რეზიუმე;
 • სარეკომენდაციო წერილი ფაკულტეტიდან;

 • დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ინგლისური ენის მინიმუმ B2 დონის კომპეტენციას (ჩამოთვლილი დოკუმენტებიდან ერთ-ერთი):
 • შესაბამისი ენობრივი კომპეტენციის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი;
 • ცნობა სეუდან შესაბამისი   ენობრივი კომპეტენციის დონის დამდგენი ტესტის ჩაბარების შესახებ;
 • ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილების (არანაკლებ 3 წელი)  დამადასტურებელი ცნობა.

შეფასების კრიტერიუმები:

 • სტუდენტების მიერ აკადემიური პირის შეფასების მაჩვენებელი;
 • ხარისხის სამსახურის მიერ აკადემიური პირის შეფასების რეიტინგი;
 • პროგრამის ხელმძღვანელის მიერ აკადემიური პირის შეფასების რეიტინგი;
 • აკადემიური პირის კვლევითი პროდუქტიულობის მაჩვენებელი (არსებობების შემთხვევაში);
 • მოტივაცია (შეფასდება შესარჩევი კომისიის მიერ სააპლიკაციო ფორმის საფუძველზე).

შერჩევა:

 • კონკურსის შედეგებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს შესარჩევი კომისია, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის და შეფასების კრიტერიუმების საფუძველზე.

დაფინანსება:

 • Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა აკადემიური  პერსონალის საერთაშორისო მობილობისთვის ფარავს  მგზავრობის ხარჯს  და გასცემს სტიპენდიებს.
 • აკადემიურ  პერსონალზე ყოველდღიური სტიპენდიის ოდენობა განისაზღვრება  Erasmus+ პროგრამის წესდების  და მიმღები ქვეყნის კანონმდებლობის  შესაბამისად 100 იდან 160 ევროს რაოდენობით.
 • მგზავრობის ხარჯის ანაზღაურება ხდება მშობლიურ და მასპინძელ ქალაქებს შორის არსებული მანძილის შესაბამისად.

ქალაქებს შორის მანძილი ასანაზღაურებელი თანხა:       

 • 10 კმ-იდან 99 კმ-ის ჩათვლით - 20 ევრო თითოეულ მონაწილეზე;
 • 100კმ-იდან  499 კმ-ის  ჩათვლით - 180 ევრო თითოეულ მონაწილეზე;
 • 500კმ-იდან  1999 კმ-ის ჩათვლით - 275 ევრო თითოეულ მონაწილეზე;
 • 2000 კმ-იდან  2999 კმ-ის ჩათვლით - 360 ევრო თითოეულ მონაწილეზე;
 • 3000 კმ-იდან  3999 კმ-ის ჩათვლით - 530 ევრო თითოეულ მონაწილეზე;
 • 4000 კმ-იდან  7999 კმ-ის ჩათვლით - 820 ევრო თითოეულ მონაწილეზე;
 • 8000 კმ და მეტი - 1300 ევრო თითოეულ მონაწილეზე.
Message body empty