სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

FAQ

აირჩიეთ კატეგორია
აირჩიეთ კატეგორია
უნივერსიტეტში ჩარიცხვის წესი
ზოგადი ინფორმაცია უნივერსიტეტის შესახებ
საქმის წარმოების წესი
სწავლის საფასური და გადახდის გრაფიკი
სტუდენტის სტატუსის შეჩერება და აღდგენა
სასწავლო პროცესი
ბიბლიოთეკა
სტუდენტური აქტივობები
კარიერული განვითარება
დაცულია თუ არა უნივერსიტეტში ლექტორებისა და სტუდენტების პირადი ინფორმაცია?
საგამოცდო პროცესი
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრი

რა საუნივერსიტეტო შიდა გამოცდები არის ჩასაბარებელი მაგისტრატურაში ჩარიცხვის მსურველთათვის?

SEU-ში სა­­მა­­გისტრო პროგ­რამაზე მი­ღე­ბის დამატებითი პირობებია შიდა საუნივერ­სი­ტეტო გა­მოც­დები სპეციალობასა და უცხოურ ენაში (B2 დონე).

ყველა სპეციალობისთვის სავალდებულოა ინგლისური ენის ჩაბარება, გარდა სამართლის სპეციალობისა, სადაც მაგისტრობის კანდიდატს უფლება აქვს აირჩიოს და ჩააბაროს ასევე გერმანული ან ფრანგული ენა.

საგამოცდო საკითხების ნიმუშები განთავსებულია თითოეული სამაგისტრო პროგრამის გვერდზე.

B2 დონის დადასტურება შესაძლებელია ინგლისური ენის შესაბამის დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტით:

 • BEC exam and CELS exam – Vantage;
 • Cambridge exam – FCE;
 • Pritman ESOL International;
 • TOEIC – 541;
 • TOEFL – 500 (Paper - based) 173 (Computer - based) 72 (Internet - based).

რა ეტაპები და რა თანმიმდევრობით უნდა გაიაროს სტუდენტმა გარე მობილობის განხორციელებისათვის?

 1. გაიაროს რეგისტრაცია მობილობის ელ. პორტალზე https://students.emis.ge/
 2. გააკეთოს ელ-განაცხადი მობილობაზე: დააფიქსიროს არჩევანი (უსდ, პროგრამა) და დაალაგოს იგი პრიორიტეტებად.(მაქსიმუმ 5 უსდ, პროგრამა)
 3. გადაიხადოს მობილობის საფასური (40 ლარი) სს საქართველოს ბანკში.
 4. გაეცნოს მობილობის შედეგებს ელ - პორტალზე პირად სარეგისტრაციო ფანჯარაში.
 5. დადებითი პასუხის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ მიმართოს წერილობითი განცხადებით მიმღებ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას და წარუდგინოს პირადი საქმის ასლები.
 6. გაეცნოს მიმღები უსდ-ს მიერ აღიარებული კრედიტების რაოდენობას და წერილობითი განცხადებით დაადასტუროს თანხმობა/უარი.
 7. ბოლო ეტაპია emis-სგან ჩარიცხვის პროექტზე დადებითი დასკვნის გაცემის შემთხვევაში, ხელშეკრულების გაფორმება.

ვის აქვს უფლება ჩააბაროს მაგისტარტურის საფეხურზე ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების გარეშე?

 • მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს შესაბამისი უმაღლესი განათლების აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურაში; SEU სასწავლო პროცესის რეგულირების წესი გვ. 7/28
 • საქართველოს მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ განსაზღვრული ვადით ცხოვრობენ/ცხოვრობდნენ, სწავლობენ/ სწავლობდნენ (უცხო ქვეყანაში ცხოვრება გულისხმობს უცხო ქვეყანაში ყოფნას არანაკლებ 75 დღისა ერთ-ერთი სემესტრის განმავლობაში) და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურაში;
 • მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებიც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩაირიცხნენ ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 52-ე მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი წესით;
 • ე) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის, რომლებმაც საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვეს „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედებამდე და აქვთ საქართველოში გაცემული სახელმწიფოს მიერ აღიარებული უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ზემოთ მითითებულმა პირებმა, SEU-ში სწავლის გაგრძელების მიზნით, განცხადებით უნდა მიმართონ რექტორს, წერილობითი თანხმობის მისაღებად.

ამ მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტში მითითებული პირების მიერ SEU-ში სწავლის გაგრძელების მიზნით წარმოდგენილი განცხადების განხილვის საფუძველზე, SEU ატარებს გასაუბრებას ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე სწავლის უფლების მოპოვების მსურველი აბიტურიენტის/სტუდენტის/მაგისტრანტობის კანდიდატის საგანმანათლებლო პროგრამის ენის ცოდნის დადგენის მიზნით და უზრუნველყოფს აღნიშნული გასაუბრების ვიდეოჩანაწერის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის ხელმისაწვდომობას.

როგორ ხდება მაგისტრატურის საფეხურზე ჩარიცხვა?

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების უფლება აქვს  არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, საერთო სა­მა­გისტრო გამოცდების/საერთაშორისო გამოცდების, ში­და/გარე მობილობის საფუძველზე ან საერთო სამაგისტრო გა­მოც­დე­ბის ჩაბა­რე­ბის გარეშე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

როგორ ხდება კრედიტის მინიჭება?

სწავლის პროცესში, ყოველი სასწავლო წლის წარმატებით დასრულება სტუდენტისაგან მოითხოვს შესაბამისი ძალისხმევის სამუშაოთა შესრულებას, 60 კრედიტის (სემესტრში 30 კრედიტი) დაგროვებას.

სტუდენტი მიიღებს კრედიტს მხოლოდ სასწავლო კურსის დასრულების შემდგომ, კონკრეტული კომპონენტების დაუფლებისათვის სავალდებულო სამუშაოთა წარმატებით შესრულებისა და სწავლის შედეგების დადებითი შეფასების შედეგად. 

თითოეულ სასწავლო კურსში კრედიტის მინიჭების წინაპირობაა 100-დან არანაკლებ 51 ქულის დაგროვება და შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის გადალახვა.

როგორ გამოიანგარიშება კრედიტის საფასური?

ერთი კრედიტის საფასური გამოიანგარიშება შემდეგნაირად: სწავლის წლიური ღირებულება  გაყოფილი 60 კრედიტზე.  (მაგ. 2990/60=49.83 )

რამდენი კრედიტის გავლა შეუძლია სტუდენტს სასწავლო წლის განმავლობაში?

ერთი აკადემიური წელი მოიცავს 60 კრედიტს, უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის ან/და ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის თავისებურებების გათვალისწინებით, დასაშვებია, სტუდენტის წლიური დატვირთვა იყოს 60 კრედიტზე ნაკლები ან მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 75 კრედიტისა.

რა არის კრედიტი?

კრედიტი არის ერთეული, რომელიც გამოხატავს სტუდენტის მიერ საგნის ასათვისებლად შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობას გამოხატულს დროის ერთეულში-საათებში.

რომელი ცნობაა საჭირო სამხედრო კომისარიატში წარსადგენად?

სამხედრო კომისარიატში წარსადგენად საჭიროა ფორმა 26, რომელიც შეუძლია სტუდენტს მოითხოვოს როგორც დისტანციურად, ასევე ადგილზე მოსვლით, სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტში.

სად და როგორ შემიძლია სწავლის საფასურის გადახდა?

სეუ-ში მოქმედებს სწავლის გადასახადის აღრიცხვის ელექტრონული (ბილინგის) სისტემა, რომელიც სტუდენტს საშუალებას აძლევს სწავლის გადასახადი გადაიხადოს საბანკო დაწესებულებების, ონლაინ პორტალებისა და სწრაფი გადახდის აპარატების მეშვეობით.

პარტნიორი ბანკი - საქართველოს ბანკი.

 • სწავლის გადასახადის გადახდა შესაძლებელია სწრაფი გადახდის აპარატებიდან

სტუდენტი, რომელიც სწავლის საფასურს იხდის პარტნიორი ბანკიდან,  სწავლის საფასურის გადახდისთვის დასჭირდება მხოლოდ პირადობის მოწმობა.

იმ შემთხვევაში,  თუ სტუდენტი სწავლის საფასურს იხდის სწრაფი გადახდის აპარატიდან, ირჩევს შემდეგ მოდულებს:

განათლება -> სეუ -> სტუდენტის პირადი ნომერი -> თანხის ჩარიცხვა

რამდენია სწავლის წლიური გადასახადი მაგისტრატურის საფეხურზე?

 • სოციალური ფსიქოლოგია 2250 ლარი
 • განათლების ადმინისტრირება 2250 ლარი
 • საბანკო საქმე 2250 ლარი
 • ადამიანური რესურსების მართვა 2490 ლარი
 • სამართალი 2770 ლარი

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია 10 ნაწილად ან სტუდენტისთვის სასურველი ინდივიდუალური  გრაფიკით.

რა არის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველი ?

 • პირადი განცხადება (მიზეზის მითითების გარეშე);
 • შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულება;
 • სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლა;
 • სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5-წლიანი ვადის გასვლა;
 • გარდაცვალება;
 • ეთიკის კოდექსის დარღვევა.

რა არის სტატუსის შეჩერების საფუძველი ?

 • პირადი განცხადება (მიზეზის მითითების გარეშე);
 • ფინანსური დავალიანება;
 • რეგისტრაციის გაუვლელობა (ადმინისტრაციული; აკადემიური);
 • ორსულობა, მშობიარობა, ბავშვის მოვლა ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება;
 • უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა, გარდა გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სწავლისა.

როგორ ხდება სტუდენტის სტატუსის შეჩერება?

სტატუსის შესაჩერებლად სტუდენტი ელექტრონული გვერდიდან (emis.seu.edu.ge), მოდულში - ელ.კანცელარია ირჩევს განცხადების შაბლონს - სტატუსის შეჩერება და აგზავნის განცხადებას.

(განაცხადის განხილვის ვადა არის 5 სამუშაო დღე)

სტატუსის შეჩერებიდან მაქსიმუმ 5 წლის განმავლობაშია შესაძლებელი სტუდენტის სტატუსის აღდგენა და სწავლის გაგრძელება.

როგორ ხდება სტუდენტის სტატუსის აღდგენა?

სტატუსის აღსადგენად, სტუდენტი ელექტრონული გვერდიდან (emis.seu.edu.ge), მოდულში - ელ.კანცელარია  ირჩევს განცხადების შაბლონს - სტატუსის აღდგენა და აგზავნის განცხადებას.

(განაცხადის განხილვის ვადა არის 5 სამუშაო დღე)

სტატუსის შეჩერებიდან მაქსიმუმ 5 წლის განმავლობაშია შესაძლებელი სტუდენტის სტატუსის აღდგენა და სწავლის გაგრძელება.

როგორ შეუძლია სტუდენტს შიდა მობილობით გადასვლა?

ელ.კანცელარია - ირჩევს განცხადების  შაბლონს - შიდა მობილობა - უთითებს სასურველ სპეციალობას - მიუთითებს სასურველ საგანმანათლებლო პროგრამას და აგზავნის განაცხადს.

(განაცხადის განხილვის ვადა არის 5 სამუშაო დღე)

როგორ და სად უნდა გადაიხადოს გარე მობილობის მსურველმა სტუდენტმა მობილობის საფასური?

 თანხის გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ  მას შემდეგ, რაც სტუდენტი დარეგისტრირდება ელექტრონულ პორტალზე მომხმარებლად და გააკეთებს არჩევანს. მობილობის საფასურის გადახდისათვის, სტუდენტმა უნდა მიაკითხოს სს საქართველოს ბანკის ნებისმიერ ფილიალს, მიმართოს ბანკის ოპერატორს აღნიშნულის თაობაზე და წარუდგინოს პირადობის მოწმობა.

როდის ცხადდება გარე მობილობა?

გარე მობილობის ვადებს  აცხადებს  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (https://emis.ge/)  წელიწადში ორჯერ - შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრში.

რა შემთხვევაში აქვს სტუდენტს მობილობის უფლება?

 • გარე  მობილობის უფლებით სარგებლობს სტუდენტი, რომელსაც ჰქონდა აქტიური სტუდენტის სტატუსი უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების ერთი წლის განმავლობაში (2 სემესტრი).
 • ასევე, მობილობის უფლება აქვს სტუდენტს, რომელსაც შეჩერებული აქვს სტატუსი ან სტუდენტის სტატუსშეწყვეტილ პირს, სტატუსის შეწყვეტიდან 12 თვის განმავლობაში.

რა არის მობილობა?

მობილობა არის სტუდენტთა თავისუფალი გადაადგილება სწავლის, სწავლების და კვლევის პროცესებში მონაწილეობის მისაღებად როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესით, რასაც თან სდევს კვალიფიკაციის ან სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების და კრედიტების აღიარება.

რას ნიშნავს აკადემიური რეგისტრაცია?

 აკადემიური რეგისტრაცია არის სასწავლო კურსებზე დარეგისტრირება,  სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის emis.seu.edu.ge-ის საშუალებით.

რას ნიშნავს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია?

სტუდენტის მიერ ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლა გულისხმობს შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრებში სწავლის საფასურის სრულ ან ნაწილობრივ გადახდას,  რაც აკადემიური რეგისტრაციის წინაპირობაა.

როგორ ხდება უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება?

 • უცხოეთში მიღებული განათლების მქონე პირი განცხადებით მიმართავს უნივერსიტეტს, სასურველ პროგრამაზე ჩარიცხვის მოთხოვნით.
 • უნივერსიტეტი სტუდენტს უტარებს გასაუბრებას იმ ენაზე, რა ენაზეც მიმდინარეობს მისთვის სასურველი საგანმანათლებლო პროგრამა.
 • გასაუბრების შემდეგ, უნივერსიტეტი გასცემს თანხმობის წერილს სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის ფარგლებში და ხდება სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსების აღიარება.
 • სტუდენტი გასაუბრების ვიდეოჩანაწერს, თანხმობის წერილს და კრედიტების აღიარების შესახებ დასკვნას აბარებს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრში, რის შემდეგაც განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი გამოსცემს ჩარიცხვის ბრძანებას.
 • ჩარიცხვის ბრძანების გამოცემის შემდეგ სტუდენტი უნივერსიტეტში გაივლის ადმინისტრაციულ და აკადემიურ რეგისტრაციას.

ვის აქვს უფლება ჩააბაროს უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე?

 • უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება;
 • საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო ქვეყანაში;
 • უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/ კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.
 • საქართველოს მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის პერიოდში უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ არანაკლებ 75 დღისა ერთ-ერთი სემესტრის განმავლობაში და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

ზემოთ მითითებულმა პირებმა, სეუ-ში სწავლის გაგრძელების მიზნით, განცხადებით უნდა მიმართონ რექტორს, წერილობითი თანხმობის მისაღებად. წარმოდგენილი განცხადების განხილვის საფუძველზე, სეუ ატარებს გასაუბრებას ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე სწავლის უფლების მოპოვების მსურველიაბიტურიენტის/სტუდენტის/მაგისტრანტობის კანდიდატის საგანმანათლებლო პროგრამის ენის ცოდნის დადგენის მიზნით და უზრუნველყოფს აღნიშნული გასაუბრების ვიდეოჩანაწერის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის ხელმისაწვდომობას.

როგორ მოვიპოვო სტუდენტის სტატუსი?

ბაკალავრიატის საფეხურზე -  სტუდენტის სტატუსის მოპოვება შესაძლებელია ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე.

მაგისტრატურის საფეხურზე - სტუდენტის სტატუსის მოპოვება შესაძლებელია საერთო საგმაგისტრო გამოცდისა და შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგების საფუძველზე.

სად შეიძლება ვნახო წიგნების ელექტრონული ვერსიები?

ბიბლიოთეკის ელექტრონულ კატალოგში emis.seu.edu.ge  > ბიბლიოთეკა.

როგორ დავუკავშირდე ბიბლიოთეკას?

ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით: [email protected];  

ტელეფონი: ტელ: 032 2 90 00 00 / 42

როგორ ხდება სტუდენტური ღონისძიების - პროექტის დაფინანსება?

პროექტის დასაფინანსებლად საჭიროა სტუდენტთა საორგანიზაციო ჯგუფმა შექმნას თავისი ინტერესისამებრ სტუდენტური კლუბი და შემდეგ სპეციალური საგრანტო განაცხადის საშუალებით გააკეთოს დაფინანსებაზე განაცხადი.

თანამშრომლობთ თუ არა სხვადასხვა დამსაქმებელ ორგანიზაციებთან?

SEU-ში ფუნქციონირებს კარიერული განვითარების და კურსდამთავრებულთა ურთიერთობის სამსახური, რომელიც ზრუნავს სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კარიერულ წინსვლაზე, მათი კარიერული უნარების განვითარებასა და დასაქმებაზე. აღნიშნული სამსახური თანამშრომლობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე არსებულ კომპანიებთან, რომლებიც სისტემატიურად აწვდიან კარიერული განვითარების და კურსდამთავრებულთა ურთიერთობის სამსახურს სხვადასხვა ვაკანსიების და სტაჟირებების შესახებ ინფორმაციას.

სად ქვეყნდება ინფორმაცია ვაკანსიების და სტაჟირების პროგრამების შესახებ?

ვაკანსიებისა და სტაჟირების პროგრამების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება სტუდენტის პირად გვერდზე (emis.seu.edu.ge) და www.seu.edu.ge ვაკანსიებისა და სტაჟირების ველში.

სტაჟირება ვაკანსიები

რა პირობებია წიგნის დაკარგვის შემთხვევაში?

წიგნის დაკარგვის შემთხვევაში მკითხველი ანაცვლებს იმავე დასახელების წიგნით.

როგორ უნდა გადავავადო გატანილი წიგნი?

წიგნის გადავადება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენთვის სასურველ წიგნზე არ არის მოთხოვნა, ამისთვის შეგიძლიათ მოგვწეროთ [email protected];
(გვწერთ თქვენს სახელს, გვარს, სტუდენტური ბარათის ნომერს და იმ წიგნზე ინფორმაციას რომელი წიგნის გადავადებაც გსურთ)

[email protected]

emis.seu.edu.ge

რამდენი წიგნის გატანა შემიძლია ერთდროულად?

ბიბლიოთეკის დარბაზიდან მკითხველს შეუძლია გაიტონოს 10 წიგნი ერთდროულად.

რა ვადით შემიძლია წიგნის გატანა?

წიგნის გატანის ვადა დამოკიდებულია წიგნის კატეგორიაზე და მოთხოვნის სიხშირეზე.

 • სახელმძღვანელო - I სემესტრი (თუ ბიბლიოთეკაში არის შესაბამისი რაოდენობა);
 • სახელმძღვანელო 1-7 დღე ( თუ ბიბლიოთეკაში არ არის შესაბამისი რაოდენობა);
 • მხატვრული ლიტერატურა 2 თვე;         
 •  სხვა სახის ლიტერატურა 14-30 დღე;
 • პერიოდული გამოცემები1-7დღე.

შემიძლია თუ არა წიგნის სახლში გატანა და როგორ?

წიგნის სახლში გასატანად შესაძლებელია პირადად მიმართოთ ბიბლიოთეკარს ან შეუკვეთოთ ელექტრონულად.

წიგნის ელექტრნულად შეკვეთისთვის უნდა შეავსოთ ფორმა, სადაც ზუსტად იქნება მითითებული წიგნის ავტორი და სათაური. შეკვეთილ წიგნზე პასუხი მოგივათ mail-ზე ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში.

დისტანციურად სწავლების პერიოდში, ბიბლიოთეკიდან წიგნები არ გაიცემა. ხოლო, სასწავლო მასალების ელექტრონული ვერსიების ნახვა შესაძლებელია ბიბლიოთეკის ელექტრონულ კატალოგში.

emis.seu.edu.ge

სად უნდა ვნახო წიგნები არის თუ არა ბიბლიოთეკაში?

საჭირო ლიტერატურის მოძიება შესაძლებელია SEU-ს პორტალზე - emis.seu.edu.ge ბიბლიოთეკის განყოფილებაში. 

რომელ საათამდე მუშაობს ბიბლიოთეკა?

ბიბლიოთეკა მუშაობს ორშაბათი-პარასკევი 9:30 – 21:30 სთ და შაბათი 9:30 – 18:00 სთ. 

დისტანციურად სწავლების პერიოდში ბიბლიოთეკა მუშაობს 09:30 - 18:30 (შაბათ-კვირის გარდა)

შესაძლებელია თუ არა უნივერსიტეტში გავმართოთ რაიმე სახის ღონისძიება?

ნებისმიერ სტუდენტს  და კურსდამთავრებულს შეუძლია დაგეგმოს და გამართოს სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. ამისათვის საჭიროა მიმართოთ კარიერული განვითარების და კურსდამთავრებულთა ურთიერთობის სამსახურს. ტელ: 2 90 00 00/ 27; [email protected]

შესაძლებელია თუ არა სტუდენტური კლუბის შექმნა?

ნებისმიერ სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, დააფუძნოს სტუდენტური კლუბი, დაგეგმოს და განახორციელოს სხვადასხვა აქტივობები სოციალურ, გასართობ თუ პროფესიულ ინტერესებზე დაფუძნებული სტუდენტური კლუბები ატარებენ სოციალურ ივენთებს, სემინარებს, კონცერტებს, სპორტულ შეჯიბრებებს, საქველმოქმედო და სხვა სტუდენტურ ღონისძიებებს.

სტუდენტური კლუბის რეგისტრაციის წესი

შესაძლებელია თუ არა სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა?

ნებისმიერ სტუდენტს შეუძლია შექმნას და დაგეგმოს სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. ამისათვის უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს,  კარიერული განვითარების და კურსდამთავრებულთა ურთიერთობის სამსახური, სპორტისა და კულტურის სამსახური და სტუდენტური კლუბები.
ტელ: 2 90 00 00 (27)

დაცულია თუ არა უნივერსიტეტში ლექტორებისა და სტუდენტების პირადი ინფორმაცია?

უნივერსიტეტი იცავს სტუდენტებისა და ლექტორების კონფიდენციალობას. მათი პირადი ინფორმაცია ხელშეუხებელია.

არ გაიცემა ლექტორების საკონტაქტო ნომრები, სტუდენტის შესახებ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია: აკადემიური მოსწრება, სტატუსი, ფინანსები.

სტუდენტს შეუძლია მოვიდეს მშობელთან ერთად დეკანატში, ან მშობელს ჰქონდეს მინდობილობა სტუდენტისგან, ან სასწავლო ბაზაში emis.seu.edu.ge ზე გაეცნონ ერთად ინფორმაციას სტუდენტის შესახებ.

როგორ დავრეგისტრირდე გამოცდების გადაბარებაზე?

საგამოცდო პერიოდში (უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებულ ვადებში) სტუდენტს ტესტის დაწყება ნებისმიერ დროს შეუძლია, წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე.

როდის შეუძლია სტუდენტს დასკვნითი გამოცდის გადაბარებაზე გასვლა?

სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში. დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს შესაბამისი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღე.

რამდენი ქულით ფასდება ფინალური გამოცდა?

დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური შეფასებაა 40 ქულა.

(დასკვნით გამოცდაზე გასვლა სავალდებულოა.)

რამდენი შუალედურია სემესტრში?

სემესტრში სტუდენტი წერს მხოლოდ ერთ შუალედურს - მაქსიმალური ქულაა 24.

რამდენი სასწავლო კვირაა სემესტრში?

სემესტრში არის 15 სასწავლო კვირა, 2 - შუალედური გამოცდების კვირა, 2 კვირა - დასკვნითი და 2 კვირა - დამატებით გამოცდებისთვის.

სად შეიძლება ვნახო თითოეული საგნის შეფასების სისტემა დეტალურად?

შეფასების კრიტერიუმები საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე შეგიძლიათ ნახოთ emis.seu.edu.ge სასწავლო ბარათი - შეფასებებში

რა არის დადებითი შეფასება სასწავლო კურსში?

ყველა სასწავლო კურსის/ კომპონენტის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია. დადებით შეფასებად ითვლება 51 და მეტი ქულის მოპოვება.

რამდენი კრედიტის აღება შეუძლია სტუდენტს ზაფხულის სემესტრში?

ზაფხულის სემესტრში სტუდენტს(ბაკალავრი,მაგისტრი) შეუძლია აიღოს მაქსიმუმ 12 კრედიტი (წელიწადში 75 კრედიტის ფარგლებში).

რამდენი კრედიტის არჩევა შეუძლია სტუდენტს მაქსიმუმ 1 სემესტრის განმავლობაში?

ერთი სემესტრის განმავლობაში სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს აირჩიოს მაქსიმუმ 36 კრედიტი (30 სტანდარტული და 6 დამატებითი).

რამდენი კრედიტის არჩევა შეუძლია სტუდენტს მაქსიმუმ 1 წლის განმავლობაში?

სტანდარტული 60 კრედიტის გარდა სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს აირჩიოს დამატებით 15 კრედიტი ( წლირად არაუმეტეს 75 კრედიტი).

როგორ ნაწილდება კრედიტები?

სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს:

 • ლექციაზე დასწრებას, 
 • სამუშაო ჯგუფში მუშაობას
 • პრაქტიკულ/ლაბორატორიულ მეცადინეობას;
 • პრაქტიკას;
 • დამოუკიდებელ მეცადინეობას;
 • გამოცდების მომზადება – ჩაბარებას;
 • საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობას და მის დაცვას;

რას ნიშნავს კრედიტი?

კრედიტი არის სტუდენტის სასწავლო პროცესით დატვირთვის მაჩვენებელი.

სად შემიძლია ვნახო რომელი სასწავლო კურსები ისწავლება სემესტრების მიხედვით კონკრეტული მიმართულებით ?

მონაცემების ნახვა შესაძლებელია სასწავლო ბაზაში არსებული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულიდან.

როგორ ირჩევს სტუდენტი კონცენტრაციას?

კონცენტრაციის არჩევა და კონცენტრაციაზე რეგისტრაცია ხდება ელექტრონულად, სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის საშუალებით.

კონცენტრაციის არჩევის შემდგომ კონცენტრაციის შეცვლის შემთხვევაში, სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსები აღიარდება როგორც სპეციალობის არჩევითი ან თავისუფალი კრედიტები
პრაქტიკისა და საბაკალავრო/სამაგისტრო ნაშრომის არჩევა

პრაქტიკას/კლინიკას და საბაკალავრო ნაშრომს საბაკალავრო პროგრამებზე სტუდენტები ირჩევენ VII ან VIII სემესტრში.

სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები პრაქტიკას ირჩევენ III ხოლო სამაგისტრო ნაშრომს - IV სემესტრში. სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კლინიკა გათვალისწინებულია II სემესტრში
პრაქტიკისა და საბაკალავრო/სამაგისტრო ნაშრომის კრედიტები ავტომატურად აკლდება შესაბამისი სემესტრის სტუდენტების მიერ აკადემიური რეგისტრაციის დროს ასარჩევი კრედიტების ოდენობას.

აკადემიური რეგისტრაციის დროს სტუდენტი არ ირჩევს პრაქტიკასა და საბაკალავრო/სამაგისტრო ნაშრომს, ეს კომპონენტები მას ავტომატურად უგენერირდება.

როდის ირჩევს სტუდენტი კონცენტრაციას?

კონცენტრაციის არჩევა ბაკალავრიატში შესაძლებელია სწავლების მე-5 სემესტრიდან.

რომელი საგანმანათლებლო პროგრამები ითვალისწინებენ კონცენტრაციის არჩევას?

ფსიქოლოგიის,საერთაშორისო ურთიერთობებისა და განათლების ადმინისტრირების პროგრამები ითვალისწინებენ კონცენტრაციას სპეციალობის ერთი კონკრეტული მიმართულებით.

რა არის კონცენტრაცია?

დარგობრივი კონცენტრაცია არის პროგრამის შემადგენელი არჩევითი მოდული, რომელიც მიზნად ისახავს კონკრეტული სპეციალობის ქვედარგის უფრო სიღრმისეულ შესწავლად.

შესაძლებელია თავისუფალი კრედიტებიდან უცხო ენის არჩევა?

უცხოური ენის ბლოკით გათვალისწინებული შედეგების მისაღწევად სტუდენტს საშუალება აქვს, დამატებით, თავისუფალი კრედიტებიდან აიღოს უცხოური ენის სასწავლო კურსებიც

შესაძლებელია ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული უცხო ენის შეცვლა უნივერსიტეტში?

სტუდენტს საშულება აქვს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული უცხო ენის მიუხედავად გააკეთოს არჩევანი მისთვის სასურველ სხვა უცხოურ ენაზე. აღნიშნულ შემთხვევაში მისი ენობრივი კომპეტენციის და შესაბამის სასწავლო კურსზე დაშვების დონე დგინდება საუნივერსიტეტო ტესტირების შედეგებით.

შესაძლებელია სტუდენტმა მოითხოვოს უფრო მაღალი ენობრივი კომპეტენციის კურსზე დაშვება?

სტუდენტს უფლება აქვს მოითხოვოს უფრო მაღალი ენობრივი კომპეტენციის კურსზე დაშვება, შესაბამისი სერტიფიკატის წარმოდგენის ან/და საუნივერსიტეტო ტესტირების გავლის პირობით.

რამდენი კრედიტი უნდა ისწავლოს სტუდენტმა უცხო ენის მოდულიდან?

სტუდენტმა აღნიშნული კომპეტენციაში უნდა დააგროვოს 30 კრედიტი.

უცხო ენის არჩევის ინსტრუქცია:

აკადემიური რეგისტრაციის დროს სტუდენტი ირჩევს უცხო ენას, მისი არჩევანის შესაბამისად, დგინდება მისი ენობრივი კომპეტენციის დონე, და განისაზღვრება გასავლელი უცხო ენის მოდულის მოცულობა, იმგვარად, რომ პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს მიღწეული ჰქონდეს შესაბამის ენაზე არანაკლებ B2.2+ დონის კომპეტენცია საერთო ევროპული საკომუნიკაციო ჩარჩოს (CEFR) შესაბამისად.

შესაძლებელია არჩეული სალექციო კურსის გაუქმება/გადარჩევა, დროის ან ლექტორის ცვლილება აკადემიური რეგისტრაციის პერიოდში?

აკადემიური რეგისტრაციის პერიოდში სტუდენტს შეუძლია გააუქმოს/შეცვალოს არჩევანი, შეცვალოს გასავლელი სასწავლო კურსები, სწავლების დრო, ჯგუფი და ლექტორი. ამასთან თითოეულ სასწავლო კურსზე რეგისტრაციის პირობაა შესაბამის ჯგუფში ვაკანტური ადგილების არსებობა (სასწავლო ჯგუფის ლიმიტის მიღწევის შემთხვევაში, ახალი სტუდენტების რეგისტრაცია შესაბამის ჯგუფში არ განხორციელდება)

როგორ ვნახო ასარჩევი საგნების ჩამონათვალი?

სტუდენტს შეუძლია გაეცნოს საგნების ჩამონათვალს სასწავლო ბაზაში არსებული აკადემიური რეგისტრაციის მოდულიდან.

აკადემიური რეგისტრაციის დროს სტუდენტი ირჩევს მიმდინარე სემესტრში გასავლელ საგნებს პროგრამაში შემავალი ყველა მოდულიდან:

 • საუნივერსიტეტო კომპონენტი (სავალდებულო/არჩევითი)
 • უცხო ენის კომპონენტი (სავალდებულო)
 • სპეციალობის კომპონენტი (სავალდებულო/არჩევითი)
 • სპეციალიზაციაში კონცენტრაცია (სავალდებულო/არჩევითი) არსებობის შემთხვევაში
 • პრაქტიკა (სავალდებულო)
 • საბაკალავრო ნაშრომი (სავალდებულო)

თითოეული სასწავლო კურსის ანოტაცია შეგიძლიათ იხილოთ ველში:

INFO

როგორ ხდება საგნების არჩევა ?

საგნების არჩევა შესაძლებელია ელექტრონულად, საწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის - emis.seu.edu.ge – ის მეშევეობით.

რას ნიშნავს შიდა მობილობა და ვის აქვს პროცესში მონაწილეობის მიღების უფლება?

შიდა მობილობა გულისხმობს სეუ-ს სტუდენტის მიერ სპეციალობის / საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლას უნივერსიტეტის შიგნით და მობილობაში მონაწილეობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების პირველი სემესტრიდან. სწავლების პერიოდში არ შედის ის დრო, რომლის განმავლობაში პირს შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის სტატუსი.

შიდა მობილობის პერიოდი - ცხადდება წელიწადში ორჯერ , შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრში , ვადები განისაზღვრება კონკრეტული დროისათვის
შიდა მობილობის პროცედურა - აუცილებელია მონაწილეობის მისაღებად მოთხოვნა დააფიქსიროთ სასწავლო ბაზაში არსებული ელექტრონული კანცელარიიდან.

შესაძლებელია თუ არა უცხო ქვეყნიდან მობილობა (საბუთების გადმოტანა) საქართველოს მოქალაქეებისთვის ეროვნული გამოცდების გარეშე?

სხვა ქვეყანიდან ქართული კანონმდებლობის თანახმად საბუთების გადმოტანა შეუძლიათ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც განსაზღვრული ვადით ცხოვრობენ/ცხოვრობდნენ, სწავლობენ/სწავლობდნენ (უცხო ქვეყანაში ცხოვრება გულისხმობს უცხო ქვეყანაში ყოფნას არანაკლებ 75 დღისა ერთ-ერთი სემესტრის განმავლობაში) და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატში/მაგისტრატურაში;

რაც შეეხება სწავლის გაგრძელების პერიოდს - პირველ რიგში აუცილებელია სხვა ქვეყანაში გავლილი საგნების აღიარება შემდეგ ჩვენს პროგრამასთან შედარება.

შესაძლებელია მობილობის პირველ ეტაპზე საბუთების ორიგინალის გატანა?

რეგისტრაციის დროს შესაძლებელია მხოლოდ საბუთების ასლების გატანა უნივერსიტეტედან.

ორიგინალი დოკუმენტაციის წაღება უნივერსიტეტიდან ხდება მინისტრის მიერ სტუდენტთა ამორიცხვის ბრძანების გამოცემის შემდეგ.

რა კრიტერიუმებზე დაყრდნობით ხდება კრედიტების აღიარება?

აღიარებას ექვემდებარება იმ პროგრამის ფარგლებში მიღებული კრედიტები, რომელზე ჩარიცხვა და სწავლება განხორციელდა კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოხდა.

შინაარსობრივი შესწავლის შედეგად შესაძლებელია დადგინდეს სტუდენტის მიერ გავლილი და ახალი საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსების შესაბამისობა, მათ სახელწოდებებში არსებული სხვაობის მიუხედავად.

იმ სასწავლო კურსის აღიარება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სტუდენტის ახალი საგანმანათლებლო პროგრამით, შესაძლებელია ახალი პროგრამით გათვალისწინებული თავისუფალი კრედიტების ფარგლებში.

რომელი სემესტრიდან გავაგრძელებ სწავლას?

სწავლის გაგრძელების ვადა დამოკიდებულია აღიარებული კრედიტების რაოდენობაზე და მხოლოდ წარდგენილი სასწავლო ბარათის შესწავლის შემდეგ განისაზღვრება.

მაგისტრანტების კანდიდატების რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტები

 • განცხადება (ივსება ადგილზე)
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
 • ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ცნობა რომ არის დამამთავრებელი სემესტრის სტუდენტი ან დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
 • საერთო სამაგისტრო გამოცდის საგამოცდო ბარათი
 • ენობრივი კომპეტენციის არანაკლებ B2 დონის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
 • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის)
 • ფოტოსურათი 3x4 (CD)

რა დოკუმენტაცია უნდა წარმოვადნიგო უნივერსიტეტში

ადმინისტრაციული რეგისტრაციისას აუცილებლად წარმოსადგენი დოკუმენტებია:

1.განცხადება;
2.სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) დედანი;
3.პირადობის მოწმობის ასლი;
4.2 ფოტოსურათი 3X4, ელექტრონულ ვერსიასთან ერთად;
5.სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ სამხედრო აღრიცხვას დაქვემდებარებულ პირთათვის).
6.თუ სტუდენტი არასრულწლოვანია რეგისტრაციის დროს აუცილებელია წარადგინოს დაბადების მოწმობა და მასთან ერთად უნდა იმყოფებოდეს მშობელი ან მეურვე.

როგორ დავუკავშირდე აბიტურიენტთა მოსამზადებელ ცენტრს ?

უნივერსიტეტის ბაზაზე დაფუძნებულია აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრი. დეტალური  ინფორმაციის მისარებად მიყევით თანდართულ ბმულს http://amc.ge/

ასევე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე - 577 54-11-11   577 33-73-71  - [email protected]

სწავლის გადასახადები და სტიპენდია

მივიღებ თუ არა სახელმწიფო დაფინანსებას?

უნივერსიტეტის ყველა პროგრამა აკრედიტებულია და ფინანსდება ყველა სახის სახელმწიფო გრანტით

რა პროგრამები აქვს უნივერსიტეტს

SEU-ს პროგრამებია:

ბაკალავრიატი

 • მენეჯმენტი
 • ბიზნესის ადმინისტრირება
 • ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურ ენაზე)
 • ფინანსები
 • ტურიზმი
 • სამართალი
 • საერთაშორისო ურთიერთობები
 • ფსიქოლოგია
 • ჟურნალისტიკა

ერთსაფეხურიანი

 • მედიცინა (ინგლისურ ენაზე)

მაგისტრატურა

 • საბანკო საქმე
 • ადამიანური რესურსების მართვა
 • სამართალი
 • სოციალური ფსიქოლოგია
 • განათლების ადმინისტრირება
 • კლინიკური ფსიქოლოგია

არის თუ არა უნივერსიტეტი ავტორიზებული და აკრედიტებული

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ ავტორიზებული, ხოლო ყველა მისი პროგრამა აკრედიტებულია

Message body empty