სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

SEU-ს მორიგი წარმატება - უპირობო ავტორიზაცია

11 ივნისი, 2021

მიმდინარე წლის 10 ივნისს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭომ საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ-ს ავტორიზაცია უპირობოდ მიანიჭა.

ავტორიზაციის საბჭოს წევრებმა ერთხმად გაიზიარეს ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის პროექტი, რომელიც ეფუძნებოდა სეუ-ს თვითშეფასების დოკუმენტსა და ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ სეუ-ს საგანმანათლებლო საქმიანობის შვიდ საერთაშორისო სტანდარტთან შესაბამისობის შემოწმებით მიღებულ ინფორმაციას.

საქართველოს კანონმდებლობით, უსდ-ის ავტორიზაციის ვადა ექვსი წელია.