სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

კონკურსი სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე

დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 01 ივლისი, 2022
ბოლო ვადა 10 აგვისტო, 2022

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ (შემდგომში - სეუ), აცხადებს ღია კონკურსს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორისა და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად:

ვაკანტური თანამდებობები:

სწავლის სფერო - ფსიქოლოგია:

 • პროფესორი აკადემიური ნიშნით – 2 ვაკანსია;
 • ასოცირებული პროფესორი აკადემიური ნიშნით - 2 ვაკანსია.

სწავლის სფერო - სოციალური ფსიქოლოგია:

 • პროფესორი აკადემიური ნიშნით – 1 ვაკანსია;
 • ასისტენტ-პროფესორი აკადემიური ნიშნით – 2 ვაკანსია;
 • ასისტენტ-პროფესორი პროფესიული ნიშნით – 1 ვაკანსია;

სწავლის სფერო - კლინიკური ფსიქოლოგია:

 • პროფესორი აკადემიური ნიშნით – 1 ვაკანსია;
 • ასოცირებული პროფესორი აკადემიური ნიშნით - 1 ვაკანსია;
 • ასისტენტ-პროფესორი აკადემიური ნიშნით – 1 ვაკანსია.

სწავლის სფერო - საერთაშორისო ურთიერთობები:

 • ასოცირებული პროფესორი აკადემიური ნიშნით - 4 ვაკანსია;
 • ასისტენტ-პროფესორი პროფესიული ნიშნით – 1 ვაკანსია.

სწავლის სფერო - ჟურნალისტიკა:

 • პროფესორი აკადემიური ნიშნით – 1 ვაკანსია;
 • ასოცირებული პროფესორი აკადემიური ნიშნით - 3 ვაკანსია.

პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე პირი აირჩევა 4 წლის ვადით, ხოლო ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე - 3 წლის ვადით.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, კონკურსანტმა უნდა დააკმაყოფილოს შესაბამის საკონკურსო ვაკანსიაზე მოთხოვნილი (აკადემიური / პროფესიული) ნიშნით შესაბამისობა, ქვემოთ მოყვანილი კრიტერიუმებით:

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე - აკადემიური ნიშნით:

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • არანაკლებ 6 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაციების ავტორობა/თანაავტორობა;
 • აკადემიური საქმიანობის ხედვა;
 • საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუს(ებ)ის წარმოდგენა.

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე - აკადემიური ნიშნით:

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • არანაკლებ 3 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაცია/ პუბლიკაციები;
 • აკადემიური საქმიანობის ხედვა;
 • საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუს(ებ)ის წარმოდგენა.

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე - აკადემიური ნიშნით:

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები;
 • აკადემიური საქმიანობის ხედვა;
 • საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუს(ებ)ის წარმოდგენა.

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე - პროფესიული ნიშნით:

 • მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • არანაკლებ 3 წლის მუშაობის გამოცდილება შესაბამის დარგში, რაც დაკავშირებულია სფეროში, წამყვან თანამდებობებზე პრაქტიკულ მოღვაწეობასთან (პრაქტიკული მოღვაწეობის შინაარსი შესაძლებელია დაკონკრეტდეს პროგრამის თავისებურებიდან გამომდინარე);
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები;
 • აკადემიური საქმიანობის ხედვა;
 • საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუს(ებ)ის წარმოდგენა.

დამატებითი კრიტერიუმები: 

 • შესაბამის დარგში პრაქტიკული გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა, სამეცნიერო სტიპენდიები და გრანტები;
 • პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა;
 • უცხო ენების ცოდნა;
 • ევროპულ უნივერსიტეტებში სწავლა/სწავლების გამოცდილება;
 • საერთაშორისო ორგანიზაციის სტრუქტურებში/პროექტებში საქმიანობის გამოცდილება.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:

 • განცხადება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად (იხ. დანართი);
 • კონკურსანტის ანკეტა (იხ. დანართი);
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტების ასლი (უცხოეთში მიღებული განათლების ან/და სამეცნიერო ხარისხის აღიარების კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ინფორმაცია პროფესიული/სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილების შესახებ (აუცილებელია შესაბამისი ცნობის/შრომის წიგნაკის ასლის წარმოდგენა, ვაკანსიით გათვალისწინებული სამუშაო სტაჟის დასადასტურებლად)
 • ინფორმაცია გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების შესახებ და ა.შ;
 • აკადემიური საქმიანობის ხედვა;
 • სილაბუს(ებ)ი;
 • „სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ“ და უფლების ჩამორთმევის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა;
 • დამატებით კრიტერიუმებთან კონკურსანტის შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

კონკურსის პირობები:

 • საკონკურსო განაცხადი და შესაბამისი დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს დადგენილ ვადებში;
 • კომისია უფლებამოსილია გადაამოწმოს კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის სისწორე ან/და მოსთხოვოს კონკურსანტს დამატებითი დოკუმენტაციის წარმოდგენა. დამატებითი დოკუმენტაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, კონკურსის შემდეგ ეტაპზე პირი დაიშვება შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის პირობით;
 • საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტ სეუ-ში თქვენს მიერ გაგზავნილი რეზიუმე "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, შესაძლოა შეიცავდეს პერსონალურ მონაცემებს, მათ შორის, განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებსაც. გაცნობებთ, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები სეუ-ს მხრიდან დამუშავდება მხოლოდ თქვენთან სახელშეკრულებო, მათ შორის, შრომითი ურთიერთობის დამყარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზნებისათვის;
 • კონკურსის პირობაა - შერჩეულმა კანდიდატებმა უნივერსიტეტთან გააფორმონ აფილირების შეთანხმება.


კონკურსის
 ეტაპები:

 • კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილი საბუთების გადარჩევა;
 • საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება.


კონკურსანტების
 შერჩევის პირობები:

 • პირველ ეტაპი - წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გადარჩევა, დოკუმენტაციის სისრულისა და ძირითად კრიტერიუმებთან მათი განაცხადების შესაბამისობის დადგენა;
 • მეორე ეტაპი - გასაუბრება, საკონკურსო კომისიის მიერ კონკურსანტის თითოეულ ძირითად კრიტერიუმთან შესაბამისობის დადგება, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კონკურსანტთა რაოდენობა აღემატება შესაბამის ვაკანსიათა რაოდენობას, ასევე დამატებით კრიტერიუმებთან შესაბამისობის შეფასება.


კონკურსის
 ვადები:

 • კონკურსი გამოცხადებულია 2022 წლის 1 ივლისს;
 • საკონკურსო დოკუმენტების მიღება იწარმოებს: 2022 წლის 1 აგვისტოდან 10 აგვისტოს ჩათვლით;
 • კონკურსის პირველი ეტაპი - საბუთების გადარჩევა: 2022 წლის11-12 აგვისტო;
 • კონკურსის მეორე ეტაპი - საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება: 2022 წლის15-16 აგვისტო (გასაუბრების ზუსტი თარიღი და დრო კანდიდატს ეცნობება კონკურსის პირველი ეტაპის გავლის შემთხვევაში);
 • კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება: 2022 წლის 18 აგვისტო;
 • სააპელაციო განაცხადის მიღება: 2022 წლის19 აგვისტოს ჩათვლით;
 • სააპელაციო განაცხადების განხილვა: 2022 წლის 22 აგვისტო;
 • კონკურსის საბოლოო შედეგების გამოქვეყნება: 2022 წლის 23 აგვისტო.


დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო განცხადება და შესაბამისი დოკუმენტაცია უნდა გამოაგზავნონ ელექტრონულ ფოსტაზე: [email protected] (სათაურის ველში უნდა მიუთითოთ სწავლის სფერო და საკონკურსო ვაკანსია/აკადემიური თანამდებობა) ან წარმოადგინონ უნივერსიტეტში, მისამართზე: ქ. თბილისი, წინანდლის ქ. №9, მე-7 სართული, ოთახი №702

საკონტაქტო ტელეფონი: 2 90 00 00 / შიდა - 21

განცხადების ფორმასაკონკურსო ანკეტააკადემიური კონკურსის ჩატარებისა და აკადემიური თანამდებობების დაკავების წესიაკადემიური პერსონალის აფილირების წესი                                                                         

Message body empty