არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სიახლეები

20 აგვისტო, 2019

დაიწყო მაგისტრანტობის კანდიდატებისსაბუთების მიღება საქართველოს ეროვნულიუნივერსიტეტი სეუ-ს შემდეგ სამაგისტროპროგრამებზე:

19 აგვისტო, 2019

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მოსამზადებელ აკრედიტებულ პროგრამაზე. გადაწყვეტილება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის განხორციელების შესახებ შრომის უსართხოების სპეციალისტის პროგრამა შემუშავებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების ,,შრომის უსაფრთოების სპეციალისთის აკრედიტებული პროგრამის მოცულობის, განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ” შესაბამისად. სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის პროგრამის გავლის შემდეგ მსმენელები მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატებს. აღნიშნული სერტიფიკატის მქონე პირს შეუძლია დასაქმდეს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის თანამდებობაზე.

15 აგვისტო, 2019

გადაწყვეტილება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის განხორციელების შესახებ შრომის უსართხოების სპეციალისტის პროგრამა შემუშავებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების ,,შრომის უსაფრთოების სპეციალისთის აკრედიტებული პროგრამის მოცულობის, განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ” შესაბამისად. სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის პროგრამის გავლის შემდეგ მსმენელები მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატებს. აღნიშნული სერტიფიკატის მქონე პირს შეუძლია დასაქმდეს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის თანამდებობაზე. პროგრამის მიზანი შრომის უსაფრთოების პროგრამის მიზანია ,,შრომის უსაფრთოების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მოამზადოს შრომის უსაფრთოების სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ შესაბამისი კომპეტენციები და უნარ-ჩვევები ორგანიზაციებში შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის სწორი მართვისათვის.

19 ივლისი, 2019

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ-ს 2018 – 2019 სასწავლო წლის ზაფხულის სემესტრის აკადემიური კალენდარი:

11 ივლისი, 2019

პასაუს უნივერსიტეტი, (The University of Passau), სახელმწიფო მართვის და საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის სტუდენტებისთვის, აცხადებს სასტიპენდიო კონკურსს "განათლება დემოკრატიისთვის" ერთი ან ორი სემესტრის განმავლობაში. ყოველთვიური სტიპენდიის ოდენობაა 720 ევრო.

09 ივლისი, 2019

16-21 ივლისს, სეუ-ს ახალ კამპუსში, 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა გაიმართება. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მაგისტრანტი ვალდებულია გამოცხადდეს დაცვაზე შესაბამისი პროგრამისთვის გათვალისწინებულ დღესა და დროს. სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის განრიგი შეგიძლიათ იხილოთ მიმაგრებულ ფაილებად, მიმართულებების მიხედვით:

სიახლის გამოწერა