არ მსურს გამოწერა

ინგლისური ფილოლოგია

სასწავლო გეგმა

საუნივერსიტეტო მოდულში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 10 კრედიტი აკადემიური წერისა და საოფისე პროგრამების სასწავლო კურსებით

საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
აკადემიური წერა 5 I
თანამედროვე საოფისე პროგრამები 5 I

უცხო ენის ბლოკში სტუდენტმა უნდა აირჩიოს ჩაბარებული ენის დონის შემდგომი კურსი , მოცემული თანმიმდევრობის გათვალისწინებით: A1-->A2-->B1.1-->B1.2 --> B2.1-->B2.2-->დარგობრივი უცხო ენა მეორე უცხო ენის არჩევა (სურვილის შემთხვევაში) შესაძლებელია თავისუფალი კრედიტების პანელიდან ძირითადი უცხო ენის შეცვლის სურვილის შემთხვევაში მიმართეთ დეკანატს

უცხოური ენის ბლოკი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
მეორე უცხო ენა 1(ფრანგული) 5 I-IV
მეორე უცხო ენა 2(ფრანგული) 5 I-IV
მეორე უცხო ენა 3(ფრანგული) 5 I-IV
მეორე უცხო ენა 4(ფრანგული) 5 I-IV
მეორე უცხო ენა 1(გერმანული) 5 I-IV
მეორე უცხო ენა 2(გერმანული) 5 I-IV
მეორე უცხო ენა 3(გერმანული) 5 I-IV
მეორე უცხო ენა 4(გერმანული) 5 I-IV
მეორე უცხო ენა 1(რუსული) 5 I-IV
მეორე უცხო ენა 2(რუსული) 5 I-IV
მეორე უცხო ენა 3(რუსული) 5 I-IV
მეორე უცხო ენა 4(რუსული) 5 I-IV
მეორე უცხო ენა 1(ესპანური) 5 I-IV
მეორე უცხო ენა 2(ესპანური) 5 I-IV
მეორე უცხო ენა 3(ესპანური) 5 I-IV
მეორე უცხო ენა 4(ესპანური) 5 I-IV

საფაკულტეტო სავალდებულო კურსი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ფილოსოფიის შესავალი 5 II

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები

სავალდებულო სასწავლო კურსები

3,5,6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა 6 VI
შესავალი ენათმეცნიერებაში 5 I
შესავალი ლიტერატურათმცოდნეობაში 5 I
ინგლისურენოვანი ტექსტის ინტერპრეტაცია 3 VII

ინგლისური ენის პრაქტიკული ბლოკი

6,9 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ინგლისური ენა 1/B1 9 II
ინგლისური ენა 2/B1 + 9 III
ინგლისური ენა 3/B 2.1 9 IV
ინგლისური ენა 4/B 2.2 9 V
ინგლისური ენა 5/B2+ 9 VI
ინგლისური ენა 6/C1.1 9 VII
ინგლისური ენა 7/C1.2 6 VIII

ინგლისური ენის თეორიული ბლოკი

3-5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
შესავალი ინგლისურ ფილოლოგიაში 5 I
ინგლისური ენის ლექსიკოლოგია 3 III
ინგლისური ენის ისტორია 3 V
ინგლისური ენის თეორიული გრამატიკა 4 IV

დარგობრივი ლიტერატურის ბლოკი

3,6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 1 (შუა საუკუნეები და აღორძინების ეპოქა (5-17 სს.) 6 II
ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 2 (განმანათლებლობა, რომანტიზმი და კრიტიკული რეალიზმი (18-19 სს.) 6 III
ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 3(ახალი და უახლესი პერიოდი) 6 IV
აშშ ლიტერატურის ისტორია (19-20 საუკუნეები) 3 V

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები

3,5,6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ინგლისური ენის თეორიული ფონეტიკა 3 III
ინგლისურენოვანი ტექსტის რეფერირება-რეცენზირება 3 VII
პროფესიული ინგლისური 1 /სამართალი 6 III
პროფესიული ინგლისური 2 /ტურიზმი 6 III
პროფესიული ინგლისური 3 /ბიზნესი 6 III
ანტიკური ლიტერატურის ისტორია 5 III
წერითი თარგმანის თავისებურებანი 3 VII
ინგლისური ენის ვარიანტები 3 VII
ინგლისურურენოვანი პრესის თავისებურებანი 3 VII
ინგლისურენოვანი ქვეყნების ისტორია და კულტურა ამერიკა(ინგლისურ ენაზე) 3 VII
ინგლისურენოვანი ქვეყნების ისტორია და კულტურა დიდი ბრიტანეთი(ინგლისურ ენაზე) 3 VII

კვლევითი კომპონენტი

9 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საბაკალავრო ნაშრომი 9 VIII

თავისუფალი სასწავლო კურსები

9 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
თავისუფალი კრედიტი 9

დამატებითი minor პროგრამა/თავისუფალი სასწავლო კურსები

60 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
მაინორი/თავისუფალი 60

ინგლისური ფილოლოგია