არ მსურს გამოწერა

საბანკო საქმე

სასწავლო გეგმა

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები

5,6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ბიზნესის კვლევის მეთოდები 6 I
მენეჯერული ეკონომიკა 6 I
საფინანსო სამართალი 6 I
მმართველობითი აღრიცხვა და კონტროლი 6 I
ფინანსური მენეჯმენტი კომერციულ ბანკში 6 I
პროფესიული ინგლისური 5 I
ფინანსური ანალიზი 6 II
საერთაშორისო ფინანსები 6 II
საერთაშორისო მარკეტინგის პრინციპები 6 II
რისკების მართვა საბანკო სისტემაში 6 II
ფინანსური ზედამხედველობისა და რეგულირების სისტემა 6 II

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები

საგანი ECTS სემესტრი
ანტიკრიზისული მენეჯმენტი 5 III
საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი 5 III
დაზღვევის თეორია და პრაქტიკა 5 III
ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა 5 III
სადაზღვევო ინდუსტრია 5 III
ადამიანური რესურსების მართვა თეორია და პრაქტიკა 6 III
ორგანიზაციული განვითარება 6 III
კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა 3 III
კონფლიქტების მართვა და ორგანიზაციული კონტექსტი 6 III
სტრატეგიული მენეჯმენტის პრაქტიკული კურსი 6 III
სამეცნიერო წერა 6 III
ტრენინგის მართვის ტექნოლოგიები 6 III
კომუნიკაციები და მოლაპარაკებები მულტიკულტურულ კონტექსტში 6 III
პროექტების წერა და მენეჯმენტი(ლოგიკური ჩარჩოს მოდელი-LFA) 6 III
კარიერული განათლება და პროფესიული ორიენტაცია 6 III
ფონდების მოზიდვა(Fundraising)და მართვა 6 III
შრომით სამართლებრივი ურთიერთობები 3 III
ფინანსური აუდიტი 5 III
ფინანსური აღრიცხვა ACCA 5 III
საგადასახადო დაგეგმვა 5 III
ცვლილებების მენეჯმენტი 5 III
საბაჟო საქმე 5 II,III
ლოგისტიკის პრაქტიკული კურსი 4 II,III

პრაქტიკული კომპონენტი

10 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
პროფესიული პრაქტიკა საბანკო საქმეში 10 III

სამაგისტრო ნაშრომი

30 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
სამაგისტრო ნაშრომი 30 IV