არ მსურს გამოწერა

სოციალური ფსიქოლოგია

სასწავლო გეგმა

სავალდებულო სასწავლო კურსები

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ადამიანის ქცევა სოციუმში 6 I
გავლენის ფსიქოლოგია 6 I
ეკონომიკური ფსიქოლოგიის ინტენსიური კურსი 6 I
ჯგუფების ფსიქოლოგია 6 II
ლიდერობის ფსიქოლოგია 6 II
ფსიქოდიაგნოსტიკა და ფსიქოლოგიური შეფასება 6 II
კულტურის ფსიქოლოგია 6 III
ტრენინგის მართვის ტექნოლოგიები 6 III

ინტერდისცილინარული კურსები

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
სამეცნიერო წერა 6 I,IV
პროექტების წერა და მენეჯმენტი კურსი (ლოგიკური ჩარჩოს მოდელი - LFA) 6 I,IV
ფონდების მოზიდვა (Fundraising) და მართვა 6 I,IV
კარიერული განათლება და პროფესიული ორიენტაცია 6 I,IV
ტრანსფორმაციული კოუჩინგი 6 I,IV
კომუნიკაციები და მოლაპარაკებები მულტიკულტურულ კონტექსტში 6 I,IV

არჩევითი სასწავლო კურსები

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
მიღწევის ფსიქოლოგია 6 II,III
მეცნიერების მენეჯმენტი 6 I,II,III
გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია 6 II,III
Applied social psychology(ინგლისურ ენაზე) 6 II,III
გამოყენებითი კონფლიქტოლოგია 6 II,III
ხელოვნების ფსიქოლოგიის პიროვნული და სოციალური ასპექტები 6 II,III
გენდერის ფსიქოლოგიური და სოციალური საკითხები 6 II,III
ექსტრემალური სიტუაციის ფსიქოლოგია 6 II,III
ეგზისტენციალური ფსიქოლოგია 6 II,III
ნეირო-ლინგვისტური პროგრამირება(NLP) 6 II,III
Psychology of personality(ინგლისურ ენაზე) 6 II,III
პიროვნების სოციალური ფსიქოლოგია 6 II,III

კლინიკური ფსიქოლოგიის სასწავლო კურსები

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ბავშვთა და მოზარდთა კლინიკური ფსიქოლოგია 6 I,II,III
კლინიკური ნეირო ფსიქოლოგია 6 I-IV
თავის ტვინის ფუნქციური ასიმეტრია 6 I-IV
არასრულწოვანთა დანაშაული და საგამოძიებო ინტერვიუირება 6 I-IV
შესავალი კოგნიტურ-ბიჰევიორისტულ თერაპიაში 6 I-IV
შემთხვევაზე დაფუძნებული პათოფსიქოლოგია 6 II-IV
ფსიქოკონსულტირება ნივთიერებათა ავად მოხმარების დროს 6 II-IV
ბავშვთა ფსიქიკური განვითარების დარღვევების დიაგნოსტირება 6 II,III
ფსიქოდინამიური ფსიქოთერაპია 6 II,III
კრიმინალური ქცევა 6 II,III
დანაშაულის სამართლებრივი დეფინიცია და ზოგადი კრიმინოლოგიის საკითხები 6 II,III

პრაქტიკული კომპონენტი

12 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
პრაქტიკა სოციალურ ფსიქოლოგიაში 12 III

კვლევითი კომპონენტის ემსახურება კვლევის მეთოდოლოგიის, კვლევის ინსტრუმენტული ბაზისისა თუ სამეცნიერო წერის სტანდარტების კომპეტენციის გამომუშავებას, ასევე, სწავლის დასკვნით სემესტრში, სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებას

კვლევითი კომპონენტი

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
სოციალური ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები 6 I
მრავალგანზომილებიანი სტატისტიკური ანალიზი SPSS გამოყენებით 6 II

სამაგისტრო ნაშრომი

24 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
სამაგისტრო ნაშრომი სოციალურ ფსიქოლოგიაში 24 IV