არ მსურს გამოწერა

მაინორ-პროგრამები

ფსიქოლოგია

არჩევითი სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
სოციოლოგიის საფუძვლები 5 VIII
შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 5 VIII
ემოციის ფსიქოლოგია 5 VIII
იურიდიული ფსიქოლოგიის საფუძვლები 5 VIII
ქცევისა და მოტივაციის ფსიქოლოგია 5 VIII
ფსიქოკონსულტირება 5 VIII

სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ფსიქოლოგიის ისტორია 5 V
განვითარების ფსიქოლოგია 2 5 VII
ფსიქოლოგიის საფუძვლები 1 5 IV
განვითარების ფსიქოლოგია 1 5 VI
ფსიქოლოგიის საფუძვლები 2 5 V
სოციალური ფსიქოლოგია 1 5 VII
სოციალური ფსიქოლოგია 2 5 VIII
ქცევის ბიოლოგიური საფუძვლები 5 IV
პიროვნების ფსიქოლოგია 1 5 VI
პიროვნების ფსიქოლოგია 2 5 VII
განწყობის ფსიქოლოგია 1 5 VIII