არ მსურს გამოწერა

მაინორ-პროგრამები

ტურიზმი

შესაბამის სემესტრში ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა

არჩევითი სასწავლო კურსები

4-6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
გიდის ხელოვნება 5 I-VIII
ქართული კულტურის ისტორია 5 I-VIII
ტრანსპორტის ინდუსტრია ტურიზმში 4 I-VIII
რეკრეალოგია 5 I-VIII
მსოფლიოს საზოგადოებრივი გეოგრაფია 4 I-VIII
სამკურნალო ტურიზმი 5 I-VIII
მსოფლიო რელიგიების ისტორია 5 I-VIII
მსოფლიო კულტურის ისტორია 5 I-VIII
ღონისძიებათა მენეჯმენტი 5 I-VIII
ტურიზმის ბიზნესი 5 I-VIII
დაჯავშნის საერთაშორისო სისტემები ტურიზმში 5 I-VIII
ეთნოგრაფიული ტურიზმი 6 I-VIII

შესაბამის სემესტრში ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა

სავალდებულო სასწავლო კურსები

4-6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ტურიზმის საფუძვლები 4 IV
სასტუმროს მენეჯმენტი 5 VI
ტურიზმის მარკეტინგი 5 VI
ტურიზმის მენეჯმენტი 5 V
ტურიზმის ეკონომიკა 5 V
საერთაშორისო ტურიზმი 5 VIII
კულტურული ტურიზმი 5 VII
ეკოლოგიური ტურიზმი 5 VII
ტუროპერეიტინგი 6 VII
ტურიზმის გეოგრაფია 5 IV