არ მსურს გამოწერა

მაინორ-პროგრამები

საერთაშორისო ურთიერთობები

სტუდენტი შეთავაზებული სასწავლო დისციპლინებიდან ირჩევს სასწავლო კურსს სემესტრებში. სასწავლო კურსის გავლისათვის დადგენილი წინაპირობების დაცვით, დაუშვებელია იმ კურსის არჩევა, რომელიც გათვალისწინებულია სტუდენტის ძირითადი პროგრამის კომპონენტად

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
კონფლიქტოლოგია 5 VII, VIII
მედია და პოლიტიკა 5 VII, VIII
შედარებითი პოლიტიკა 5 VII, VIII
გლობალური პოლიტიკა 5 VII, VIII
დიპლომატიის თეორია და პრაქტიკა 5 VII, VIII
საგარეო პოლიტიკის ანალიზი 5 VII, VIII
რელიგია საერთაშორისო ურთიერთობებში 5 VII, VIII
პოლიტიკის სოციოლოგია 5 VII, VIII
საჯარო პოლიტიკის ანალიზი 5 VII, VIII
პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში 5 VII, VIII
საჯარო მმართველობა 5 VII, VIII
ძალის როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში 5 VII, VIII
ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა 5 VII, VIII
ევროკავშირის პოლიტიკა 5 VII, VIII
ევროპის უახლესი ისტორია 5 VII, VIII
ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორია 5 VII, VIII
აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორია 5 VII, VIII
თურქეთის საგარეო პოლიტიკა 5 VII, VIII
რუსეთის საგარეო პოლიტიკა 5 VII, VIII
რუსეთის ისტორია 5 VII, VIII

შესაბამის სემესტრში ასათვისებელი კრედიტების ოდენობა

სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიები 5 IV
პოლიტიკის შესავალი 5 IV
პოლიტიკური იდეოლოგიები 5 V
გეოპოლიტიკა 5 VII
ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია 5 VIII
ქართული სახელმწიფო პოლიტიკა 5 V
დიპლომატიის ისტორია 5 VI
მსოფლიო პოლიტიკა 5 VI
ეროვნული უსაფრთხოება და დაზვერვა 5 VIII
საერთაშორისო ორგანიზაციები 5 VII