არ მსურს გამოწერა

მაინორ-პროგრამები

ჟურნალისტიკა

არჩევითი სასწავლო კურსები

არჩევითი სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
გაზეთის ენა და სტილი 5 VIII
მედია და პოლიტიკა 5 VIII
საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) საფუძვლები 5 VIII
კულტურის საკითხების გაშუქება მედიაში 5 VIII

შესაბამის სემესტრში ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა

სავალდებულო სასწავლო კურსები

4-6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ჟურნალისტიკის შესავალი 5 IV
მასკომუნიკაციის შესავალი 5 IV
ინტერნეტჟურნალისტიკა 5 VI
ახალი ამბების ჟურნალისტიკა 5 VII
ტელეჟურნალისტიკის საფუძვლები 5 VIII
მედია სამართალი და თვითრეგულირება 5 VII
ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია 4 V
საზღვარგარეთის მედია და მედიათეორიები 5 VII
ქართული ენა ჟურნალისტებისათვის 6 V
ჟურნალისტური სამეტყველო ოსტატობა 5 VI