არ მსურს გამოწერა

მაინორ-პროგრამები

მენეჯმენტი

არჩევითი კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საერთაშორისო ბიზნესი 5 VII, VIII
სასტუმროს მენეჯმენტი 5 VII, VIII
ფინანსური მენეჯმენტი 5 VII, VIII
ტურიზმის მენეჯმენტი 5 VII, VIII
ლიდერობა და გუნდის მართვა 5 VII, VIII
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი 5 VII, VIII
მენეჯმენტის ინფორმაციული ტექნოლოგიები 5 VII, VIII
pr მენეჯმენტი 5 VII, VIII
გაყიდვების მართვა 5 VII, VIII
ღონისძიებათა მენეჯმენტი 5 VII, VIII

პროგრამის არჩევის პირობები - 1. სტუდენტს ძირითად სპეციალობად არჩეული უნდა ჰქონდეს ბიზნესის ფაკულტეტის პროგრამა 2. სტუდენტს არ უნდა ჰქონდეს არჩეული მანეჯმენტისა და მარკეტინგის კონცენტრაცია ძირითად პროგრამაში

სავალდებულო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
სტრატეგიული მენეჯმენტი 5 IV
მარკეტინგის მენეჯმენტი 5 VII
საერთაშორისო მენეჯმენტი 5 VIII
რისკების მენეჯმენტი 5 VI
პროექტის მენეჯმენტი 5 VI
ოპერაციათა მენეჯმენტი 5 IV
ორგანიზაციული ქცევა 5 V
მცირე და საშუალო საწარმოების მენეჯმენტი 5 V