არ მსურს გამოწერა

სტრუქტურა

ორგანიზაციული სტრუქტურა

აკადემიური საბჭო რექტორი
ვიცე-რექტორის აპარატი სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური საგამოცდო ცენტრი საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი ბიბლიოთეკა მონაცემთა ანალიზის მენეჯერი კვლევების განვითარების მენეჯერი
საზოგადოებასთან უერთიერთობის და მართვის დეპარტამენტი PR სამსახური სტუდენტურ საქმეთა სამსახური კულტურის და სპორტის სამსახური საინფორმაციო სამსახური სამედიცინო სამსახური სეუ ფიტნესი საერთო საცხოვრებლის სამსახური
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი პროგრამული განვითარების სამსახური IT ინფრასტრუქ-ტურის განვითარების სამსახური
ფინანსური დეპარტამენტი ბუღალტერია აქტივების მართვის მენეჯერი
მატერიალურ ტექნიკური დეპარტამენტი სამეურნეო სამსახური დასუფთავების სამსახური შესყიდვების სამსახური
ადმინისტრაციული დეპარტამენტი საქმის წარმოების და რეესტრის სამსახური იურიდიული სამსახური ფინანსური საქმისწარმო-ების მენეჯერი