არ მსურს გამოწერა

ადამიანური რესურსების მართვა

სასწავლო გეგმა

სავალდებულო სასწავლო კურსები

3,6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ორგანიზაციული განვითარება 6 I
ორგანიზაციული სტრუქტურა და დიზაინი 6 I
შრომით-სამართლებრივი ურთიერთობები 3 I
ლიდერობა: თეორია და პრაქტიკა 3 I
სტრატეგიული HRM და თანამედროვე გამოწვევები 6 II
შესრულების (შედეგიანობის) მართვა და კონტროლი 3 II
პერსონალის შერჩევის მეთოდები 6 II
კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა 3 II
ორგანიზაციული ქცევა და ცვლილებების მართვა 6 III
ტრანსფორმაციული ქოუჩინგი 6 III
ადამიანური რესურსების მართვა თეორია და პრაქტიკა 6 I

არჩევითი სასწავლო კურსები

5,6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ადამიანური რესურსების მართვა საჯარო სამსახურში 6 II-IV
პროექტის წერა და მენეჯმენტი(ლოგიკური ჩარჩოს მოდელი-LFA) 6 II-IV
კონფლიქტების მართვა და ორგანიზაციული კონტექსტი 6 II-IV
სტრატეგიული მენეჯმენტის პრაქტიკული კურსი 6 II-IV
პოზიტიური ფსიქოლოგია 6 II-IV
მიღწევის ფსიქოლოგია 6 II-IV
მედიაცია და მოლაპარაკებები 6 II-IV
სამეცნიერო წერა 6 II-IV
მრავალგანზომილებიანი სტატისტიკური ანალიზი SPSS გამოყენებით 6 II-IV
ადამიანური რესურსების მართვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 6 II-IV
ფონდების მოზიდვა(Fundraising)და მართვა 6 II-IV
ცვლილებების მენეჯმენტი 5 II-IV
ბიზნეს კომუნიკაციების ხელოვნება 5 I-IV

პრაქტიკული კომპონენტი

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ტრენინგის მართვის ტექნოლოგიები 6 II
კომუნიკაციები და მოლაპარაკებები მულტიკულტურულ კონტექსტში 6 II

პრაქტიკული პროექტი

12 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საკონსულტაციო პროექტი-ადამიანური რესურსების მართვა 12 IV

საგანი ECTS სემესტრი

საგანი ECTS სემესტრი

კვლევითი კომპონენტი

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ბიზნესის კვლევის მეთოდები 6 I

სამაგისტრო ნაშრომი

24 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
სამაგისტრო ნაშრომი ადამიანური რესურსების მართვა 24 IV