არ მსურს გამოწერა

მენეჯმენტი

სწავლის შედეგები

ცოდნა და გაცნობიერება

საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს გააჩნია ფართო/ზოგადი ცოდნა მენეჯემენტის სფეროში. კერძოდ კურსტდამთავრებულს აქვს:

 • მართვის თანამედროვე კონცეფციების, საწარმოს შრომითი რესურსების ეფექტიანი გამოყენების, ფასეულობათა ჯაჭვის ფორმირების, ბიზნეს-ოპერაციების, საწარმოო ფუნქციების შეფასებისა და ოპტიმიზაციის მეთოდების ცოდნა; 
 • მენეჯმენტის ძირითადი ცნებების, მართვის კონცეფციების, სტრატეგიული ხედვის ფორმირებისა და მასზე მოქმედი ფაქტორების შესახებ ფართო და საფუძვლიანი ცოდნა; 
 • მენეჯმენტის ინფორმაციული სისტემების მართვისა და ორგანიზაციის, სხვადასხვა სახის რისკების მართვის თანამედროვე ინსტრუმენტების შესახებ მყარი ბაზისური ცოდნა; 
 • საერთაშორისო მენეჯმენტის თავისებურებების, ძირითადი ფუნქციებისა და განვითარების თანამედროვე ტენდენციების ცოდნა; 
 • ფინანსების არსისა და ფუნქციების, საფინანსო სისტემის; საოჯახო მეურნეობების, ფირმების, კორპორაციების ფინანსებისა და საჯარო ფინანსების არსისა და ფუნქციების მნიშვნელობის ცოდნა. 
 • გაცნობიერებული აქვს ორგანიზაციის ფუნქციონირებისა და მისი გარემოსთან ურთიერთქმედების კრიტიკული ანალიზის აუცილებლობას, თანამედროვე კომუნიკაციების როლს მენეჯმენტში, მენეჯერული თვისებებისა და ხელმძღვანელობის საკუთარი (ინდივიდუალური) სტილის გამომუშავების აუცილებლობას მეურნეობის ცალკეული დარგების მართვის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია :

 • ბიზნეს-გარემოს ანალიზისათვის შესაბამისი ინსტრუმენტების მოძიება, გამოყენება და ბიზნეს-პროექტების ცალკეული კომპონენტების შემუშავება; 
 • ორგანიზაციის წინაშე მდგარი მმართველობითი პრობლემების აღმოჩენა და მათი გადაჭრა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში წინასწარ განსაზღვრული მითითებების მიხედვით, შესაბამისი საბაზისო დოკუმენტების მომზადება; 
 • შეუძლია სხვადასხვა სახის სტრატეგიული ხედვის შერჩევაში, ადაპტაციაში, გეგმის შემუშავებასა და სტრატეგიის რეალიზაციაში მონაწილეობა; 
 • ბიზნეს-ოპერაციების მართვის, პროექტებისა და ოპერაციულ მენეჯმენტში გამოყენებული მოდელებისა და მეთოდების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება შესაბამის მითითებებზე დაყრდნობით;
 • შეუძლია ინოვაციების ეროვნულ და საერთაშორისო ბაზარზე გატანის პროექტებში მონაწილეობა, აგრეთვე, საერთაშორისო მენეჯმენტის სფეროში მიღებულ გადაწყვეტილებებსა და მათ განხორციელებაში მონაწილეობა სათანადო ინსტრუქციების საფუძველზე; 
 • სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება ფირმაში სხვადასხვა სახის რისკების გამოსავლენად და მათი მართვის პრობლემების გადასაჭრელად; 
 • შეუძლია ფინანსების დარგში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებული პრაქტიკული გადაწყვეტილებების მიღება;
 • ცვალებად გარემოში ადაპტაცია და გუნდური გადაწყვეტილების მომზადებაში მონაწილეობა.

დასკვნის უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია :

 •  მენეჯმენტის სფეროსთვის დახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ბიზნესის ძლიერი და სუსტი მხარეების (SWOT), ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების  ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით ფირმის წინაშე მდგარი პრობლემების გადასაჭრელად; 
 •  ორგანიზაციის მენეჯმენტთან დაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიკაცია, გამოცალკევება, შედარება, მიღებული შედეგების ფორმულირება, მართვის თანამედროვე პრინციპებზე აგებული  დასაბუთებული და არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბება და შერჩეული მიდგომის დასაბუთება; 
 •  მენეჯმენტის სფეროში არსებული ტენდენციებისა და რეალობის, ასევე მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების შესახებ დასაბუთებული და არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბება.

კომუნიკაციის უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 • კომპანიაში არსებული პრობლემების გადაწყვეტისა და საკუთარი მოსაზრებების შესახებ ინფორმაციის წერილობით ფორმაში მომზადებისა და მისი ვერბალური ფორმით სპეციალისტებისთვის (და    არასპეციალისტებისთვის) გადაცემა;
 • მონაცემთა ბაზების გამოყენებით არსებული ინფორმაციის გაანალიზება;
 • საჭიროების შემთხვევებში თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით საწარმოს დისტანციური მართვა;
 • კომუნიკაცია დარგის სპეციალისტებთან (და არა სპეციალისტებთან) ზოგადი და პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვით;
 • ბიზნესის სფეროში არსებული შესაბამისი საინფორმაციო მასალების (თეორიული, სტატისტიკური) გამოყენებით კონკრეტულ საკითხზე რეფერატული ხასიათის ნაშრომის მომზადება და პრეზეტაცია;

სწავლის უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია : 

 • ბიზნესისა და მენეჯმენტის სფეროში ცოდნის გაღრმავების შესახებ გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღებია და  საკუთარი სწავლის შემდგომი მიმართულებების განსაზღვრა;
 • დამოუკიდებლად, შესაბამისი უახლესი ლიტერატურის გამოყენებით ცოდნის ხარისხის ამაღლება;
 • საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროების დადგენა და სწავლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელება.

ღირებულებები

კურსდამთავრებულს :

 • გაცნობიერებული აქვს ბიზნესის სფეროში მოქმედი აუცილებელი ზოგადი და პროფესიული ღირებულები; 
 • შეუძლება მონაწილეობის მიღება მოწინავე ღირებულებებისა და ფასეულობების ფორმირება-დამკვიდრების პროცესში;
 • მიზნად აქვს სწრაფვა ახალი პროგრესული ღირებულებების დამკვიდრებისაკენ ზოგადად საზოგადოებაში და კონკრეტულად ბიზნესის სფეროში;