არ მსურს გამოწერა

სასარგებლო ინფორმაცია

უნივერსიტეტის აკადემიური თანამშრომლობა

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ დაინტერესებულ პროფესორებსა და მკვლევარებს სთავაზობს, ჩაერთონ უნივერსიტეტის განხორციელებული კვლევებისა და სამეცნიერო სტატიების შემფასებელ სარეცენზიო კომისიებში

სარეცენზიო კომისიაში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოსა და უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო თუ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების პროფესორებსა და მკვლევარებს.

სარეცენზიო კომისიის მუშაობა წარიმართება დარგობრივი (blind review) ან/და საჯარო (crowd review) სქემით უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით.


განცხადების ფორმა სარეცენზიო კომისიის წევრობისათვის 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს აკადემიური კორპუსის წევრებისთვის 

სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო თუ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების პერსონალსათვის