არ მსურს გამოწერა

სწავლება

სწავლება

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტ SEU-ს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დოკუმენტები

აკადემიური დებულება ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი საბაკალავრო ნაშრომის შსრულების ინსტრუქცია