არ მსურს გამოწერა

პროგრამები

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

განათლების ადმინისტრირება

პროგრამის აღწერა:

ზოგადი ინფორმაცია:

 

 

 

უმაღლესი განათლების საფეხური:

მაგისტრატურა

 

 

II საფეხური

 

მიმართულება:

განათლება

 

დარგი:

განათლების მეცნიერებები

 

ქვედარგი:

განათლების ადმინისტრირება

 

 

030108

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

განათლების ადმინისტრირების მაგისტრი

 

 

Master in Education Administration

 

სწავლების ენა:

 ქართული

 

 

რიგი სასწავლო კურსები ისწავლება ინგლისურენოვანი ლიტერატურით

პროგრამის ხელმძღვანელი: თეა გერგედავა  თეა ჯუღელი

                                      

სწავლის ხანგრძლივობა:

 

2 წელი,

 

*

4 სემესტრი

 

*

 

სწავლის საფასური:

*

2250 ლარი წელიწადში


 საუნივერსიტეტო სამაგისტრო სტიპენდიები

ჩარიცხვის პირობები:

 

 

 

*

არანაკლებ ბაკალავრის დიპლომი

 

*

საერთო სამაგისტრო გამოცდის A ტიპის ტესტი

 

*

გამოცდა სპეციალობაში (ხვედრითი წილი 50%)

 

*

გამოცდა ინგლისურ ენაში (ხვედრითი წილი 50%)


სპეციალობის ტესტი

ინგლისურის ტესტი