არ მსურს გამოწერა

პროგრამები

პროგრამის სტრუქტურა

პროგრამა აგებულია ECTS პრინციპის საფუძველზე და სტუდენტზე ორიენტირებული აკადემიური პროფილის ფორმირების, სასწავლო კურსების არჩევითობის, ფართო ცოდნის მიცემის პარალელურად უზრუნველყოფს თეორიული და პრაქტიკული უნარების სასურველი რეგიონის ქვეყნების სპეციალიზაციით ფორმირებას

მოდული / კოდი

სტატუსი /

ECTS კრედიტი

მოდულის / ბლოკის აღწერა

საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსები

 

სავალდებულო

10

ემსახურება სტუდენტის ზოგადი კომპეტენციის ფორმირებას, აკადემიური კომუნიკაციის საფუძვლებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების უნარების გამომუშავებას.

 

არჩევითი

 

5

უცხოური ენის ბლოკი

(ინგლისური ენა)

 

 

სავალდებულო

25

სტუდენტი ვალდებულია გაიაროს ინგლისური ენის ბლოკი 25 კრედიტის ოდენობით, არანაკლებ ინგლისური ენის პირველი ნაწილის ჩათვლით, ენობრივი დონის სასწავლო კურსების წინაპირობების გათვალისწინებით.

დაბალი ენობრივი კომპეტენციის დონის მქონე ან დარგობრივი ენის გაღრმავებით დაინტერესებული სტუდენტებისათვის დასაშვებია დამატებითი კრედიტების ათვისება ინგლისური ენის კომპონენტში თავისუფალი კრედიტების/მეორე სპეციალობის კრედიტების ხარჯზე უნივერსიტეტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესის შესაბამისად

სპეციალობის სასწავლო კურსები

 

სავალდებულო

80

სპეციალობის სავალდებულო

 

არჩევითი

10

სპეციალობის არჩევითი კრედიტების დაგროვება შესაძლებელია არჩევითი კურსების ჩამონათვალიდან ან / და შეთავაზებული კონცენტრაციების ისეთ სასწავლო კურსების არჩევით, რომელიც სტუდენტს არ აქვს სხვა კომპონენტის ფარგლებში

კონცენტრაციის სასწავლო კურსები

 

სავალდებულო

10

ყველა სტუდენტი თავისი აკადემიური პროფილის ფორმირებას ახდენს მეხუთე სემესტრიდან სასურველო დარგობრივი კონცენტრაციით (დასავლეთის რეგიონის ქვეყნები, აღმოსავლეთის რეგიონის ქვეყნები, პოსტ-საბჭოთა რეგიონის ქვეყნები)

სტუდენტი ვალდებულია გაიაროს არჩეული კონცენტრაციის სავალდებულო სასწავლო კურსები 10 კრედიტის ოდენობით, არანაკლებ 10 კრედიტი კონცენტრაციის არჩევითი სასწავლო დისციპლინების ბლოკიდან და არანაკლებ 15 კრედიტი შესაბამისი რეგიონის უცხო ენის ბლოკიდან

 

არჩევითი

10

 

მეორე უცხო ენა

15

პრაქტიკა სპეციალობაში

 

სავალდებულო

5

პრაქტიკის გავლა ხდება არჩეული კონცენტრაციით გათვალისწინებული სპეციალიზაციის შესაბამისად

კვლევითი კომპონენტი

 

 

სავალდებულო

5

საბაკალავრო ნაშრომი სპეციალობაში

დამატებითი (Minor) პროგრამა

 

 

არჩევითი

 

60

დამატებითი (Minor) პროგრამის არჩევა ხდება სასწავლო უნივერსიტეტის ფარგლებში შეთავაზებული დამატებითი პროგრამებიდან: ტურიზმი, ფინანსები, მენეჯმენტი, ინგლისური ფილოლოგია, ჟურნალისტიკა ფსიქოლოგია.

სტუდენტი უფლებამოსილია დამატებითი (Minor) პროგრამის ნაცვლად გაიაროს სხვა სასწავლო კურსები, საკუთარი არჩევანის შესაბამისად, უცხო ენების ბლოკის, ან სხვა საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში არსებული სავალდებულო ან/და არჩევითი სასწავლო დისციპლინებიდან, სასწავლო კურსის შესწავლისათვის გათვალისწინებული შესაბამისი წინაპირობების დაცვით.

თავისუფალი კრედიტები

K

არჩევითი

5

კურსის არჩევა ხდება უნივერსიტეტში რეალიზებული სხვა საბაკალავრო პროგრამის რელევანტური კრედიტის მოცულობის და დაშვების წინაპირობის კურსებიდან

სულ

240

 

საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტების განაწილების სქემა

საბაკალავრო პროგრამის კომპონენტი

სემესტრი

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

კომპონენტის მოცულობა

საუნივერსიტეტო სავალდებულო

10

10

 

 

 

 

 

 

 

საუნივერსიტეტო არჩევითი

5

 

5

 

 

 

 

 

 

ინგლისური ენის ბლოკი

25

5

5

5

5

5

 

 

 

სპეციალობის სავალდებულო

80

15

20

20

5

5

5

10

 

სპეციალობის არჩევითი

10

 

 

 

10

 

 

 

 

კონცენტრაციის სავალდებულო

10

 

 

 

 

5

5

 

 

კონცენტრაციის არჩევითი

10

 

 

 

 

 

5

 

5

მეორე უცხო ენის ბლოკი

15

 

 

 

 

5

5

5

 

პრაქტიკის კომპონენტი

5

 

 

 

 

 

 

 

5

კვლევითი კომპონენტი

5

 

 

 

 

 

 

 

5

დამატებითი (Minor) სპეციალობა

60

 

 

 

10

10

10

15

15

თავისუფალი კრედიტები

5

 

 

5

 

 

 

 

 

ჯამი:

240

30

30

30

30

30

30

30

30