არ მსურს გამოწერა

პროგრამები

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები

3 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ანტიკური ლიტერატურის ისტორია 3 VIII
პროფესიული ინგლისური 1 /სამართალი/ 3 VIII
პროფესიული ინგლისური 2 /ტურიზმი/ 3 VIII
პროფესიული ინგლისური 3 /ბიზნესი/ 3 VIII

სავალდებულო სასწავლო კურსები

ინგლისური ენის პრაქტიკული ბლოკი

36 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ინგლისური ენა 1 /B 1/ 9 IV
ინგლსიური ენა 2/ B 1+/ 9 V
ინგლისური ენა 3 /B 2.1/ 9 VI
ინგლისური ენა 4 / B 2.2/ 9 VII

ინგლისური ლიტერატურის ბლოკი

18 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 1 (შუა საუკუნეები და აღორძინების ეპოქა (5-17 სს.) 6 VI
ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 2 (განმანათლებლობა, რომანტიზმი და კრიტიკული რეალიზმი (18-19 სს.) 6 VII
ინგლისური ლიტერატურის ახალი და უახლესი პერიოდის ისტორია 3 6 VIII

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ინგლისური ენის თეორიული ფონეტიკა 3 VIII
ანტიკური ლიტერატურის ისტორია 3 VI
პროფესიული ინგლისური 1 /სამართალი/ 6 VIII
პროფესიული ინგლისური 2 /ტურიზმი/ 6 VIII
პროფესიული ინგლისური 3 /ბიზნესი/ 6 VIII