არ მსურს გამოწერა

პროგრამები

არჩევითი სასწავლო კურსები

საგანი ECTS სემესტრი
გაზეთის ენა და სტილი 10 VIII
საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR) 10 VIII
მედია და პოლიტიკა 10 VIII
კულტურის საკითხების გაშუქება მედიაში 10 VIII

სავალდებულო სასწავლო კურსები

საგანი ECTS სემესტრი
ჟურნალისტიკის შესავალი 5 IV
მასკომუნიკაციის შესავალი 5 IV
ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია 4 V
ქართული ენა ჟურნალისტებისათვის 6 V
ჟურნალისტური სამეტყველო ოსტატობა 5 VI
ინტერნეტჟურნალისტიკა 5 VI
ახალი ამბების ჟურნალისტიკა 5 VII
საზღვარგარეთის მედია და მედიათეორიები 5 VII
მედია სამართალი და თვითრეგულირება 5 VII
ტელეჟურნალისტიკის საფუძვლები 5 VIII