არ მსურს გამოწერა

პროგრამები

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საგარეო პოლიტიკის ანალიზი 5 VII-VIII
რელიგია საერთაშორისო ურთიერთობებში 5 VII-VIII
შედარებითი პოლიტიკა 5 VII-VIII
გლობალური პოლიტიკა 5 VII-VIII
პოლიტიკის სოციოლოგია 5 VII-VIII
საჯარო პოლიტიკის ანალიზი 5 VII-VIII
კონფლიქტოლოგია 5 VII-VIII
პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში 5 VII-VIII
საჯარო მმართველობა 5 VII-VIII
მედია და პოლიტიკა 5 VII-VIII
ძალის როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში 5 VII-VIII
ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა 5 VII-VIII
ევროკავშირის პოლიტიკა 5 VII-VIII
თურქეთის საგარეო პოლიტიკა 5 VII-VIII
რუსეთის საგარეო პოლიტიკა 5 VII-VIII
ევროპის უახლესი ისტორია 5 VII-VIII
ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორია 5 VII-VIII
აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორია 5 VII-VIII
რუსეთის ისტორია 5 VII-VIII

სავალდებულო სასწავლო კურსები

50 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
პოლიტიკის შესავალი 5 IV
საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიები 5 IV
პოლიტიკური იდეოლოგიები 5 V
ქართული სახელმწიფო პოლიტიკა 5 V
დიპლომატიის ისტორია 5 VI
მსოფლიო პოლიტიკა 5 VI
გეოპოლიტიკა 5 VII
საერთაშორისო ორგანიზაციები 5 VII
ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია 5 VIII
ეროვნული უსაფრთხოება და დაზვერვა 5 VIII