არ მსურს გამოწერა

პროგრამები

არჩევითი სასწავლო კურსები

საგანი ECTS სემესტრი
ემოციის ფსიქოლოგია 5 VIII
ფსიქოკონსულტირება 5 VIII
იურიდიული ფსიქოლოგია 5 VIII
შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 5 VIII
ქცევისა და მოტივაციის ფსიქოლოგია 5 VIII

სავალდებულო სასწავლო კურსები

საგანი ECTS სემესტრი
ფსიქოლოგიის საფუძვლები 1 5 V
სოციოლოგიის საფუძვლები 5 V
ფსიქოლოგიის ისტორია 5 V
ფსიქოლოგიის საფუძვლები 2 5 VI
განვითარების ფსიქოლოგია -1 5 VI
ქცევის ბიოლოგიური საფუძვლები 5 VI
სოციალური ფსიქოლოგია-1 5 VII
განვითარების ფსიქოლოგია -2 5 VII
სოციალური ფსიქოლოგია-2 5 VII
განწყობის ფსიქოლოგია 5 VIII
პიროვნების ფსიქოლოგია 5 VIII