არ მსურს გამოწერა

საგრანტო კონკურსები

საგრანტო კონკურსი რიდერების მომზადებაზე

კონკურსი სასწავლო კურსის მასალების (რიდერების) მომზადებაზე  

ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს სასწავლო კურსის მასალების (რიდერების)  მოსამზადებლად გამოცხადებული კონკურსის შესახებ

განაცხადების მიღების ვადები:

 • 2019 წლის 4 მარტი
 • 2019 წლის 30 სექტემბერი

ერთი საგრანტო განაცხადით დაფინანსების თანხის ოდენობა 200 - 1000 ლარი

კონკურსში მონაწილე პირები: საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს აკადემიური პერსონალი და მოწვეული ლექტორები

კონკურსის ძირითადი პირობები:

 • საკონკურსო განაცხადი შესაძლებელია წარმოდგენილი იქნეს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორის ან ლექტორის მიერ.
 • განაცხადი წარმოდგენილი უნდა იყოს უნივერსიტეტის საგრანტო განაცხადის ფორმის შესაბამისად
 • კონკურსის ფარგლებში მონაწილეები წარმოადგენენ განაცხადს კონკრეტული სასწავლო კურსისთვის სამუშაო მასალის/რიდერის, პოსტერის მომზადებაზე
 • მოსამზადებელი მასალა უნდა შეესაბამებოდეს უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო კურსის შინაარსს ან პროგრამის განვიტარების გეგმით გათვალისწინებული უნდა იყოს მსგავსი სასწავლო კურსის ამოქმედება.
 • მოსამზადებელი მასალა უნდა წარმოადგენდეს სიახლეს ქართულ საგანმანათლებლო სივრცისათვის/ არ არსებობდეს მისი ქართულენოვანი ანალოგი
 • პრიორიტეტი მიენიჭება შესაბამისი სპეციალობის ძირითადი სასწავლო კურსების ფარგლებში რიდერის მომზადებისთვის წარმოდგენილ განაცხადებს.
 • კონკურსის შედეგად შექმნილი მასალა უნდა გამოიცეს უნივერსიტეტის სახელით და უნივერსიტეტს გადაეცემა ამ მასალის საკუთარი შეხედულებით გამოყენების უფლებები
 • რიდერი უნდა მომზადდეს უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი სტანდარტის შესაბამისად
 • საკონკურსო პროექტით გათვალისწინებული სამუშაო უნდა შესრულდეს შესაბამის პირთა საავტორო უფლებების დაცვით
 • წარმოდგენილი განაცხადები გაივლიან შეფასებას უნივერსიტეტის შესაბამისი პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პერსონალიდან შექმნილი კომისიის მიერ.
 • პროექტში მონაწილე ყველა პირზე ვრცელდება უნივერსიტეტის ეთიკისა და აკადემიური პატიოსნების სტანდარტები.

რიდერის საგრანტო განაცხადის ფორმა

საგრანტო აპლიკაციები მიიღება ელექტრონულ მისამართზე research@seu.edu.ge