არ მსურს გამოწერა

ფინანსური პოლიტიკა

ფინანსური პოლიტიკა

SEU სტიპენდია – არის სტუდენტის აკადემიურ მოსწრებაზე დამოკიდებული, სტუდენტზე გაცემული ფინანსური წახალისება, რომლის ოდენობაც განისაზღვრება სტუდენტის წინა სემესტრის აკადემიური მოსწრების მაჩვენებლით.

SEU სტიპენდიის დადგენის წესი სტუდენტის წინა სემესტრის აკადემიური მოსწრებიდან გამომდინარე

შეფასება მინიმალური ქულა სემესტრში ქულა სტიპენდია

სტიპენდია

A 91-100 ქულა 100 - 400 ლარი 400 – 1600 ლარი
B 81-90 ქულა 85 ლარი 340 ლარი
C 71-80 ქულა 75 ლარი 300 ლარი
D 61-70 ქულა 60 ლარი 240 ლარი
E 57-60 ქულა 40 ლარი 160 ლარი
E 51-56 ქულა 0 0
Fx 41-50 ქულა 0 0
Fo 0-40 ქულა 0 0

SEU სტიპენდიის მიღების უფლება სტუდენტს აქვს შესაბამის პროგრამაზე სწავლის გეგმური პერიოდის განმავლობაში, სწავლის მეორე სემესტრიდან, უნივერსიტეტის წინა აკადემიური სემესტრში საკუთარი სწავლის შედეგების გათვალისწინებით.

SEU სტიპენდიის მიღების უფლებით სტუდენტი ვერ ისარგებლებს:

  • შუალედური ან დასკვნითი გამოცდის გაცდენის/გადაბარების შემთხვევაში
  • უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი აკადემიური პატიოსნების ნორმების დარღვევის შემთხვევაში
  • დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შემთხვევაში
  • დამატებით საგანმანათლებლო მომსახურებით სარგებლობის შემთხვევაში
  • SEU თანადაფინანსების მიღების არჩევის შემთხვევაში.
  • სწავლის საფასურის გადახდის განსხვავებულ გრაფიკზე შეთანხმების შემთხვევაში.

SEU სტიპენდიით სარგებლობა არ აისახება სტუდენტის მიერ გადასახდელი სწავლის საფასურის ოდენობაზე