სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

დოკუმენტაცია

წესდებადებულება

აკადემიური საბჭოს რეგლამენტისამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დებულება

შინაგანაწესისაქმისწარმოების წესი

ეთიკის კოდექსისასწავლო პროცესის რეგულირების წესისაბაკალავრო ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია                                                                     სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების, დაცვისა და შეფასების წესისტუდენტთა ფინანსური მხარდაჭერის მექანიზმები                                                                 საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, გადასინჯვისა და შეწყვეტის პროცედურებიაკადემიური კონკურსის ჩატარებისა და აკადემიური თანამდებობების დაკავების წესიაკადემიური პერსონალის აფილირების წესი                                                                          სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგიახარისხის გაუმჯობესებისა და განვითარების პოლიტიკაინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა და მექანიზმებიპერსონალის მართვის პოლიტიკაინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკაფინანსური მართვის პოლიტიკა                                                      ბიზნეს უწყვეტობისა და რისკების მართვის გეგმა                                                                          ერთიანი ღონისძიებების გეგმა ახალი კორონავირუსის (covid-19) შესაძლო გავრცელების აღკვეთის მიზნითელექტრონული სწავლების განხორციელების წესისაქმეთა ნომენკლატურაპროფესიული განვითარების ტრენინგები