სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

დოკუმენტაცია

წესდება

დებულება

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დებულება

შინაგანაწესი

ეთიკის კოდექსი

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებისა და მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების წესი

სტუდენტთა ფინანსური მხარდაჭერის მექანიზმები

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

საბიბლიოთეკო რესურსის გამოყენებისა და შევსების პროცედურები

საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება, გადასინჯვა და შეწყვეტის პროცედურები

სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

ხარისხის გაუმჯობესებისა და განვითარების პოლიტიკა

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა

პერსონალის მართვის პოლიტიკა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკა

ფინანსური მართვის პოლიტიკა

ბიზნეს უწყვეტობისა და რისკების მართვის გეგმა

ერთიანი ღონისძიებების გეგმა ახალი კორონავირუსის (covid-19) შესაძლო გავრცელების აღკვეთის მიზნით