არ მსურს გამოწერა

მაინორ-პროგრამები

ინგლისური ფილოლოგია

ინგლისური ენის პრაქტიკული ბლოკი

9 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ინგლისური ენა 1/B1 + 9 IV
ინგლისური ენა 2/B1 + 9 V
ინგლისური ენა 3/B1 + 9 VI
ინგლისური ენა 4/B1 + 9 VII

ინგლისური ლიტერატურის ბლოკი

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 1 (შუა საუკუნეები და აღორძინების ეპოქა (5-17 სს.) 6 VI
ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 2 (განმანათლებლობა, რომანტიზმი და კრიტიკული რეალიზმი (18-19 სს.) 6 VII
ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 3(ახალი და უახლესი პერიოდი) 6 VIII

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები

3,5,6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ინგლისურენოვანი ქვეყნების ისტორია და კულტურა(აშშ) 3 VIII
ინგლისური ენის თეორიული ფონეტიკა 3 VIII
პროფესიული ინგლისური 1 /სამართალი 6 VIII
პროფესიული ინგლისური 2 /ტურიზმი 6 VIII
პროფესიული ინგლისური 3 /ბიზნესი 6 VIII
ინგლისურენოვანი ქვეყნების ისტორია და კულტურა - დიდი ბრიტანეთი (ინგლისურ ენაზე) 3 VIII
ანტიკური ლიტერატურის ისტორია 5 VIII