არ მსურს გამოწერა

დოკუმენტაცია

სტუდენტის საქმიანობის მარეგულირებელი აქტები

საბაკალავრო ნაშრომის შსრულების ინსტრუქცია სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების სტანდარტები ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი