სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

გამოცემები

SEU & SCIENCE

სეუ და მეცნიერება - სამეცნიერო რეცენზირებადი ჟურნალი N 12 2022

SEU ISOC W-2022 საერთაშორისო სტუდენტური ონლაინ კონფერენცია

მოხსენებებათა აბსტრაქტები - საერთაშორისო სტუდენტური ონლაინ კონფერენცია SEU ISOC S-2021

SEU & SCIENCE საერთაშორისო სტუდენტური ონლაინ კონფერენციის მოხსენებათა კრებული SEU ISOC

SEU&SCIENCE პერიოდული გამოცემა 2021

SEU&SCIENCE პერიოდული გამოცემა 2020 (9)

სეუ და მეცნიერება სამეცნიერო რეცენზირებადი ჟურნალი N 11 2021

SEU&SCIENCE სტატიათა კრებული 2020 N1

SEU&SCIENCE სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული 2020

SEU&SCIENCE სტუდენტური კონფერენციის მოხსნებათა კრებული. კრებული 2020 N1

გამოცემები