სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

გამოცემები

SEU & SCIENCE

SEU & SCIENCE საერთაშორისო სტუდენტური ონლაინ კონფერენციის მოხსენებათა კრებული SEU ISOC 2021SEU&SCIENCE პერიოდული გამოცემა 2021SEU&SCIENCE პერიოდული გამოცემა 2020 (9)SEU&SCIENCE სტატიათა კრებული 2020 N1SEU&SCIENCE სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული 2020SEU&SCIENCE სტუდენტური კონფერენციის მოხსნებათა კრებული. კრებული 2020 N1

გამოცემები