არ მსურს გამოწერა

ვიცე-რექტორი სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით

ვიცე-რექტორი სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU–ს სამეცნიერო-კვლევითი სტრატეგიის მთავარი მიზანია, უზრუნველყოს ინსტიტუციონალურ დონეზე ჩატარებული კვლევების გაღრმავება, რაც დადებითად აისახება არა მხოლოდ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU–ს, არამედ ზოგადად, საქართველოს ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაზე.

მთავარ წინაპირობას იმისათვის, რომ SEU გახდეს ქვეყანაში ერთ-ერთი მოწინავე უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება, წარმოადგენს კვლევითი საქმიანობის გაღრმავება, სტრატეგიული გაძლიერება და გამრავალფეროვნება.

ანა ფირცხალაშვილი

სამართლის დოქტორი, პროფესორი

საკონტაქტო: a.phirtskhalashvili@seu.edu.ge

 • 2020 წლის თებერვლიდან ანა ფირცხალაშვილი შემოუერთდა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს გუნდს. იგი არის ვიცე-რექტორი  სამეცნიერო კვლევითი მიმართულებით;
 • 2014 წლის მარტიდან 2020 წლის იანვრამდე იგი  იყო გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი და ამავე სკოლაში ხელმძღვანელობდა საჯარო მმართველობის საბაკალავრო, ერთობლივ ქართულ-გერმანულ სამაგისტრო და სადოქტორო აკადემიურ პროგრამებს. იგი ამავდროულად იყო საჯარო მმართველობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი და სამართლის სკოლის პროფესორი;
 • 2016 წლიდან 2020 წლამდე იგი იყო საქართველოს პარლამენტის მოწვეული ექსპერტი, აქტიურად იყო ჩართული სოციალური მუშაობის საკანონმდებლო რეფორმაში, ასევე დასაქმების ხელშეწყობის კანონის მომზადებასა და ბავშვის უფლებათა კოდექსის იმპლემენტაცაში;
 • ანა ფირცხალაშვილს აქვს პედაგოგიური და სამეცნიერო მუშაობის საკმაოდ მდიდარი გამოცდილება ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე. 2017 წლის ზამთრის სემესტრში ანა ფირცხალაშვილი იყო ვურცბურგის უნივერსიტეტის  მოწვეული მკვლევარი, ხოლო 2018 წლის ზაფხულის სემესტრში - მოწვეული ლექტორი, 2014 წლის შემოდგომის სემესტრში - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი, 2016-2018 წლებში კი ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელობის უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი. 2012-2014 წლებში ანა ფირცხალაშვილი იყო საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი საჯარო/კონსტიტუციურ სამართალში, ხოლო 2010-2011 წლებში - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. 2007-2009 წლებში  იგი იყო პოტსდამის უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებათა (კვლევით) ცენტრში ასისტენტ მკვლევარი/ დოქტორანტი და ამავდროულად მუშაობდა  ბერლინის „ქართული სახლის“ მოწვეულ მასწავლებლად.
 • 2010-დან 2012 წლამდე იგი მუშაობდა უფროს მრჩევლად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კვლევებისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტში.   
 • 2009-2010 წლებში ანა ფირცხალაშვილი მუშაობდა ადვოკატის თანაშემწედ იურიდიული/ საადვოკატო მომსახურეობის ბიუროში “ბერლინის ადვოკატთა  საზოგადოება”.
 • 2006 წელს მან სტაჟირება გაიარა  გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პარლამენტის (ბუნდესთაგის) ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარული დახმარების კომიტეტში და საქართველოში - ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტერგრაციის  სამინისტროში.

 

განათლება:

 • 2003-2008 წლებში ანა ფირცხალაშვილი იყო პოტსდამის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, რომელიც 2009 წელს წარმატებით დაასრულა , ხოლო 2010 წელს მას პოტსდამის უნივერსიტეტის მიერ სამართლის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი მიენიჭა (Dr. Jur.);
 • 2000-2002 წლებში სწავლობდა ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურაზე, რომელიც წარმატებით დაასრულა და 2002 წელს ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის მიერ მიენიჭა სამართლის მაგისტრის ხარისხი (Magister Legum, LL.M.);
 • 1999 წელს იგი სწავლობდა ბერლინის უცხო ენათა ინსტიტუტში;
 • 1998 წელს ანა ფირცხალაშვილმა  წარჩინებით დაასრულა შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

 

საექსპერტო/საკონსულტაციო საქმიანობა:

 • USAID/GGI და საჯარო სამსახურის ბიუროს ექსპერტი საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის  გზამკვლევის შესაქმნელად (2020);   
 • UNDP გაეროს განვითარების პროგრამისა და საჯარო სამსახურის ბიუროს პროექტის ფარგლებში მოხელეთა ფორუმის სპიკერი/ტრენერი (07.2020);     
 • WORLD VISON ექსპერტი/ტრენერი მუნიციპალიტეტებში სოციალური მუშაობის საპილოტე პროექტთან დაკავშირებით (05. 2020-20.2020);
 • USAID/GGI ექსპერტი/კონსულტანტი საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის ელ. მოდულის შესაქმნელად (03.2020-09.2020);
 • ფრიდრიხ ებერტის ფონდის (FES) ექსპერტი/კონსულტანტი სოციალური მუშაობის კანონის ადგილობრივ თვითმმართველობაში დანერგვასა და მუნიციპალიტეტებში სოციალური მუშაობის განვითარებასთან დაკავშირებით (2020);   
 • ფრიდრიხ ებერტის ფონდის (FES) ექსპერტი/კონსულტანტი დასაქმების მხარდაჭერის კანონის დრაფტის შექმნასთან დაკავშირებით (2019);
 • ფრიდრიხ ებერტის ფონდის (FES) ექსპერტი /კონსულტანტი საქართველოში დასაქმების პოლიტიკის საკანონმდებლო/სამართლებრივი ანალიზის მიმართულებით (2019);
 • GIZ ექსპერტი/ავტორი საჯარო მოხელეთა სახელმძღვანელოს „ადმინისტრაციული წარმოება საჯარო სამსახურში“ შექმნის პროცესში (2019);
 • სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“, ექსპერტი/კონსულტანტი კურიკულუმის შექმნის პროცესში (2019);
 • GIZ ექსპერტი/კონსულტანტი კონსტიტუციური სამართლის კურიკულუმის შექმნასთან დაკავშირებით (2019);
 • საჯარო სამსახურის ბიუროს ექსპერტი მოხელეთა პროფესიული უნარების კურიკულუმის შექმნასა და განვითარებასთან დაკავშირებით (2018);
 • USAID/GGI და საჯარო სამსახურის ბიუროს ექსპერტი საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის კომენტარების შედგენის პროცესში (2018);
 • ფრიდრიხ ებერტის ფონდის (FES) ექსპერტი/კონსულტანტი სოციალური მუშაობის საკანონმდებლო ინიციატივის შექმნასთან დაკავშირებით (2017-2018);
 • პრეზიდენტის ფონდის მხარდაჭერით ზუგდიდის შოთა მესხიას უნივერსიტეტისთვის  სამართლის საბაკალავრო საფეხურის შემუშავებაში ჩართული ექსპერტი  (2016/2017);
 • UNDP ექსპერტი/ავტორი საჯარო მოხელეების სერტიფიცირების სახელმძღვანელოს შექმნაში (2015);
 • საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმის წარმოებისას მოწვეული ექსპერტი (2014);
 •  GIZ ექსპერტი/ავტორი საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავის კომენტარების შედგენის პროცესში (2013).   

 

პროქტები/გრანტები/სტიპენდიები:

 • 2020 წლის ნოემბრიდან 2021 წლის ივნისამდე - USAID-PROLog საკონსტიტუციო მართლმსაჯულების კვლევითი პროექტის სამეცნიერო რედაქტორი/ავტორი;
 • 2020 წლის ოქტომბრიდან 2021 წლის ოქტომბრამდე - MOVETIA „შვეიცარიის განათლების სისტემის მობილობის ეროვნული ფონდი. ადამიანის უფლებების, სოციალური გამოწვევებისა და სოციალური მუშაობის“ სწავლებისა და კვლევითი პროექტი. ორგანიზატორი;
 • 2020 წლის თებერვლიდან 2022 წლის იანვრამდე - შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტის - ადამიანის სოციალური და ეკონომიკური უფლებების ხელმძღვანელი (ფუნდამენტური კვლევა);
 • 2019 - შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდისა და DAAD-ის სტიპენდიანტი;
 • 2018 - შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდისა და DAAD-ის სტიპენდიანტი;
 • 2018 - DAAD სტუდენტური, მოკლევადიანი სასწავლო ვიზიტი გერმანიაში (ჯგუფის ხელმძღვანელი);
 • 2018 წლის თებერვალი და 2018 წლის აპრილი - ვურცბურგის უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი;
 • 2017 - შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდისა და DAAD-ის სტიპენდიანტი;
 • 2015 - 2016 - DAAD-ის სტიპენდიანტი;
 • 2016 - Carl Friedrich Goerdeler Kolleg-ის სტიპენდიანტი;
 • 2007 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის, განათლებისა და სპორტის სამინისტრო (დოქტორანტთა საგრანტო პროგრამის სტიპენდიანტი).

 

სამთავრობო / არასამთავრობო, სარედაქციო კოლეგიებში მონაწილეობა:

 • 2019 წლიდან - International Journal of Legal Studies (IJOLS) საერთაშორისო სამეცნიერო საბჭოს წევრი;
 • 2019 - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა აკრედიტაციის საბჭოს წევრი;
 • 2018 წლიდან - მსოფლიოს იურისტთა ასოციაციის  (World Jurist Association) წევრი;
 • 2018 წლიდან - „DAAD ელჩი“ უნივერსიტეტებში;
 • 2017-2019 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, სამართლის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი სამუშაო ჯგუფის წევრი;
 • 2020 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, სოციალური მუშაობის  უმაღლესი განათლების დარგობრივი სამუშაო ჯგუფისა და საბჭოს წევრი;
 • 2016 - 2017 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი;
 • 2015 – 2017 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს "რელიგიის პოლიტიკის კვლევის ცენტრის" წევრი და კონსტიტუციურ-სამართლებრივი მიმართულების კოორდინატორი;
 • 2015-2020 სამეცნიერო ჟურნალის „აკადემიური მაცნე“ რედ. კოლეგიის წევრი;
 • 2020-დან დღემდე ჟურნალი SEU & SCIENCE რედაქტორი.

სამეცნიერო საქმიანობა:

ანა ფირცხალაშვილი არის მრავალი სამეცნიერო სტატიის, ანალიტიკური ნაშრომის, სახელმძღვანელოსა და მონოგრაფიის ავტორი და თანაავტორი, ასევე კონსტიტუციის და კანონების კომენტარების თანაავტორი, რამდენიმე სამეცნიერო გამოცემის რედაქტორი და რეცენზენტი.

ვიცე-რექტორი სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით