სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

მედიცინა

პროგრამის აღწერა:

ზოგადი ინფორმაცია:

 

 

 

უმაღლესი განათლების საფეხური:

ერთსაფეხურიანი

 

 

გათანაბრებულია II საფეხურთან

 

მიმართულება:

ჯანდაცვა

 

დარგი:

მედიცინა

 

 

 

 

 

 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

დიპლომირებული მედიკოსი

 

 

Medical Doctor

 

სწავლების ენა:

 ინგლისური

 

 

 

 

სწავლის ხანგრძლივობა:

 

6 წელი,                                                                                                        

 

*

12 სემესტრი                      

 პროგრამის მოცულობა

*

 360 კრედიტი

 პროგრამის საფასური

 International Admissions Office admissions@seu.edu.ge

 

ჩარიცხვის პირობები:

 

 

 

*

სრული ზოგადი განათლება

 

*

ინგლისური ენის გამოცდის არანაკლებ 75% დადებითი შეფასება

 

*

ერთიანი ეროვნული გამოცდების არჩევითი საგანი: მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია

 

 

 

ჩარიცხვის წინაპირობები

2023-03-28 17:10:39 Connection: opening to smtp.gmail.com:587, timeout=300, options=array ( 'ssl' => array ( 'verify_peer' => false, 'verify_peer_name' => false, 'allow_self_signed' => true, ),)
2023-03-28 17:10:39 Connection: opened
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "220-cpanel-vm ESMTP Exim 4.95 #2 Tue, 28 Mar 2023 17:10:39 +0000"
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited,"
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "220 and/or bulk e-mail."
2023-03-28 17:10:39 SERVER -> CLIENT: 220-cpanel-vm ESMTP Exim 4.95 #2 Tue, 28 Mar 2023 17:10:39 +0000 220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, 220 and/or bulk e-mail.
2023-03-28 17:10:39 CLIENT -> SERVER: EHLO www.seu.edu.ge
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "250-cpanel-vm Hello www.seu.edu.ge [10.132.0.21]"
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "250-SIZE 52428800"
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "250-8BITMIME"
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "250-PIPELINING"
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "250-PIPE_CONNECT"
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "250-AUTH PLAIN LOGIN"
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "250-STARTTLS"
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "250 HELP"
2023-03-28 17:10:39 SERVER -> CLIENT: 250-cpanel-vm Hello www.seu.edu.ge [10.132.0.21]250-SIZE 52428800250-8BITMIME250-PIPELINING250-PIPE_CONNECT250-AUTH PLAIN LOGIN250-STARTTLS250 HELP
2023-03-28 17:10:39 CLIENT -> SERVER: STARTTLS
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "220 TLS go ahead"
2023-03-28 17:10:39 SERVER -> CLIENT: 220 TLS go ahead
2023-03-28 17:10:39 CLIENT -> SERVER: EHLO www.seu.edu.ge
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "250-cpanel-vm Hello www.seu.edu.ge [10.132.0.21]"
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "250-SIZE 52428800"
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "250-8BITMIME"
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "250-PIPELINING"
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "250-PIPE_CONNECT"
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "250-AUTH PLAIN LOGIN"
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "250 HELP"
2023-03-28 17:10:39 SERVER -> CLIENT: 250-cpanel-vm Hello www.seu.edu.ge [10.132.0.21]250-SIZE 52428800250-8BITMIME250-PIPELINING250-PIPE_CONNECT250-AUTH PLAIN LOGIN250 HELP
2023-03-28 17:10:39 Auth method requested: LOGIN
2023-03-28 17:10:39 Auth methods available on the server: PLAIN,LOGIN
2023-03-28 17:10:39 CLIENT -> SERVER: AUTH LOGIN
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "334 VXNlcm5hbWU6"
2023-03-28 17:10:39 SERVER -> CLIENT: 334 VXNlcm5hbWU6
2023-03-28 17:10:39 CLIENT -> SERVER: bm9yZXBseTFAc2V1LmVkdS5nZQ==
2023-03-28 17:10:39 SMTP INBOUND: "334 UGFzc3dvcmQ6"
2023-03-28 17:10:39 SERVER -> CLIENT: 334 UGFzc3dvcmQ6
2023-03-28 17:10:39 CLIENT -> SERVER: MTU5NzUzMTIz
2023-03-28 17:10:41 SMTP INBOUND: "535 Incorrect authentication data"
2023-03-28 17:10:41 SERVER -> CLIENT: 535 Incorrect authentication data
2023-03-28 17:10:41 SMTP ERROR: Password command failed: 535 Incorrect authentication data
SMTP Error: Could not authenticate.
2023-03-28 17:10:41 CLIENT -> SERVER: QUIT
2023-03-28 17:10:41 SMTP INBOUND: "221 cpanel-vm closing connection"
2023-03-28 17:10:41 SERVER -> CLIENT: 221 cpanel-vm closing connection
2023-03-28 17:10:41 Connection: closed
SMTP Error: Could not authenticate.