სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

მედიცინა

პროგრამის აღწერა:

ზოგადი ინფორმაცია:

 

 

 

უმაღლესი განათლების საფეხური:

ერთსაფეხურიანი

 

 

გათანაბრებულია II საფეხურთან

 

მიმართულება:

ჯანდაცვა

 

დარგი:

მედიცინა

 

 

 

 

 

 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

დიპლომირებული მედიკოსი

 

 

Medical Doctor

 

სწავლების ენა:

 ინგლისური

 

 

 

 

სწავლის ხანგრძლივობა:

 

6 წელი,                                                                                                        

 

*

12 სემესტრი                      

 პროგრამის მოცულობა

*

 360 კრედიტი

 პროგრამის საფასური

 International Admissions Office [email protected]

 

ჩარიცხვის პირობები:

 

 

 

*

სრული ზოგადი განათლება

 

*

ინგლისური ენის გამოცდის არანაკლებ 75% დადებითი შეფასება

 

*

ერთიანი ეროვნული გამოცდების არჩევითი საგანი: მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია

 

 

 

ჩარიცხვის წინაპირობები

2024-05-20 01:55:04 Connection: opening to smtp.gmail.com:587, timeout=300, options=array ( 'ssl' => array ( 'verify_peer' => false, 'verify_peer_name' => false, 'allow_self_signed' => true, ),)
2024-05-20 01:55:04 Connection: opened
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "220 smtp.gmail.com ESMTP 5b1f17b1804b1-41fe518a8fasm376718795e9.33 - gsmtp"
2024-05-20 01:55:04 SERVER -> CLIENT: 220 smtp.gmail.com ESMTP 5b1f17b1804b1-41fe518a8fasm376718795e9.33 - gsmtp
2024-05-20 01:55:04 CLIENT -> SERVER: EHLO seu.edu.ge
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "250-smtp.gmail.com at your service, [35.207.99.126]"
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "250-SIZE 35882577"
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "250-8BITMIME"
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "250-STARTTLS"
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "250-ENHANCEDSTATUSCODES"
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "250-PIPELINING"
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "250-CHUNKING"
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "250 SMTPUTF8"
2024-05-20 01:55:04 SERVER -> CLIENT: 250-smtp.gmail.com at your service, [35.207.99.126]250-SIZE 35882577250-8BITMIME250-STARTTLS250-ENHANCEDSTATUSCODES250-PIPELINING250-CHUNKING250 SMTPUTF8
2024-05-20 01:55:04 CLIENT -> SERVER: STARTTLS
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "220 2.0.0 Ready to start TLS"
2024-05-20 01:55:04 SERVER -> CLIENT: 220 2.0.0 Ready to start TLS
2024-05-20 01:55:04 CLIENT -> SERVER: EHLO seu.edu.ge
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "250-smtp.gmail.com at your service, [35.207.99.126]"
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "250-SIZE 35882577"
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "250-8BITMIME"
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH"
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "250-ENHANCEDSTATUSCODES"
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "250-PIPELINING"
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "250-CHUNKING"
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "250 SMTPUTF8"
2024-05-20 01:55:04 SERVER -> CLIENT: 250-smtp.gmail.com at your service, [35.207.99.126]250-SIZE 35882577250-8BITMIME250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH250-ENHANCEDSTATUSCODES250-PIPELINING250-CHUNKING250 SMTPUTF8
2024-05-20 01:55:04 Auth method requested: LOGIN
2024-05-20 01:55:04 Auth methods available on the server: LOGIN,PLAIN,XOAUTH2,PLAIN-CLIENTTOKEN,OAUTHBEARER,XOAUTH
2024-05-20 01:55:04 CLIENT -> SERVER: AUTH LOGIN
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "334 VXNlcm5hbWU6"
2024-05-20 01:55:04 SERVER -> CLIENT: 334 VXNlcm5hbWU6
2024-05-20 01:55:04 CLIENT -> SERVER: bm9yZXBseTFAc2V1LmVkdS5nZQ==
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "334 UGFzc3dvcmQ6"
2024-05-20 01:55:04 SERVER -> CLIENT: 334 UGFzc3dvcmQ6
2024-05-20 01:55:04 CLIENT -> SERVER: MTU5NzUzMTIz
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "535-5.7.8 Username and Password not accepted. For more information, go to"
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials 5b1f17b1804b1-41fe518a8fasm376718795e9.33 - gsmtp"
2024-05-20 01:55:04 SERVER -> CLIENT: 535-5.7.8 Username and Password not accepted. For more information, go to535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials 5b1f17b1804b1-41fe518a8fasm376718795e9.33 - gsmtp
2024-05-20 01:55:04 SMTP ERROR: Password command failed: 535-5.7.8 Username and Password not accepted. For more information, go to535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials 5b1f17b1804b1-41fe518a8fasm376718795e9.33 - gsmtp
SMTP Error: Could not authenticate.
2024-05-20 01:55:04 CLIENT -> SERVER: QUIT
2024-05-20 01:55:04 SMTP INBOUND: "221 2.0.0 closing connection 5b1f17b1804b1-41fe518a8fasm376718795e9.33 - gsmtp"
2024-05-20 01:55:04 SERVER -> CLIENT: 221 2.0.0 closing connection 5b1f17b1804b1-41fe518a8fasm376718795e9.33 - gsmtp
2024-05-20 01:55:04 Connection: closed
SMTP Error: Could not authenticate.
SMTP Error: Could not authenticate.