არ მსურს გამოწერა

პროგრამები

ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

მედიცინა

პროგრამის აღწერა:

ზოგადი ინფორმაცია:

 

 

 

უმაღლესი განათლების საფეხური:

ერთსაფეხურიანი

 

 

გათანაბრებულია II საფეხურთან

 

მიმართულება:

ჯანდაცვა

 

დარგი:

მედიცინა

 

 

 

 

 

 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

დიპლომირებული მედიკოსი

 

 

Medical Doctor

 

სწავლების ენა:

 ინგლისური

 

 

 

 

სწავლის ხანგრძლივობა:

 

6 წელი,                                                                                                        

 

*

12 სემესტრი                      

 პროგრამის მოცულობა

*

 360 კრედიტი

 პროგრამის საფასური

 International Admissions Office admissions@seu.edu.ge

 

ჩარიცხვის პირობები:

 

 

 

*

სრული ზოგადი განათლება

 

*

ინგლისური ენის გამოცდის არანაკლებ 75% დადებითი შეფასება

 

*

ერთიანი ეროვნული გამოცდების არჩევითი საგანი: მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია

 

 

 

ჩარიცხვის წინაპირობები