სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სტატიების კონკურსი

30 სექტემბერი

საქარველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, ბიზნეს სამართლის კვლევის განვითარების პროექტის ფარგლებში, აცხადებს სტატიების კონკურსს შემდეგ მიმართულებებზე:

 • ბიზნესი;
 • ეკონომიკა;
 • ტურიზმი;
 • მენეჯმენტი;
 • სამართალი.

კონკურსში მონაწილეობის მიღების წესი/პირობები:

 • სტატიისათვის შერჩეული თემა უნდა ეხებოდეს ბიზნეს სამართლის სფეროში თანამედროვე აქტუალურ/პრობლემურ საკითხებს;
 • სტატიათა კონკურსში მონაწილეობა უფასოა და მონაწილეობის უფლება აქვთ: 
 • ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის/მაგისტრატურის/დოქტორანტურის საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტს;
 • ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მოწვეულ და აკადემიურ პერსონალს;
 • სამართლის და ბიზნესის სფეროში მომუშავე პრაქტიკოსებს რელევანტური სამუშაო გამოცდილებით.
 • საკონკურსო სტატია შესრულებული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სამეცნიერო ნაშრომის შესრულების სტანდარტის მიხედვით - https://www.seu.edu.ge/ka/1533/
 • აბსტრაქტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ, ასევე ინგლისურ ენებზე.
 • არ განიხილება საკონკურსო სტატია, რომელიც უკვე გამოქვეყნებულია რომელიმე ბეჭდვით (მათ შორის ელექტრონულ/ონლაინ) გამოცემაში, ან იდენტური სახით წარმოდგენილი იყო მოხსენების/საკონფერენციო თემის და სხვა სახით წარსულში
 • პლაგიარიზმის გამოვლენის შემთხვევაში სტატია არ მიიღება.
 • სტატიები მიიღება (ქართულ ან ინგლისურ ენაზე) ელ - ფოსტაზე: [email protected]

სტატიების მიღების ბოლო ვადაა: 30 სექტემბერი, 2021წ.

საუკეთესო/გამარჯვებული სტატიები გამოქვეყნდება სამეცნიერო კრებულში, ხოლო ავტორებს გადაეცემათ შესაბამისი სერტიფიკატები.

Message body empty