არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა

24 ოქტომბერი, 2019

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამაზე.

გადაწყვეტილება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის განხორციელების შესახებ

სარეგისტრაციო ფორმა

შრომის უსართხოების სპეციალისტის პროგრამა შემუშავებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების ,,შრომის უსაფრთოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის მოცულობის, განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ” შესაბამისად.

სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის პროგრამის გავლის შემდეგ მსმენელები მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატებს. აღნიშნული სერტიფიკატის მქონე პირს შეუძლია დასაქმდეს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის თანამდებობაზე.

პროგრამის მიზანი
შრომის უსაფრთოების პროგრამის მიზანია ,,შრომის უსაფრთოების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მოამზადოს შრომის უსაფრთოების სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ შესაბამისი კომპეტენციები და უნარ-ჩვევები ორგანიზაციებში შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის სწორი მართვისათვის.


პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა
პროგრამაზე დაიშვება 18 წლის ასაკის მქონე პირი, რომელსაც აქვს საშუალო განათლება.

სწავლის შედეგები

მსმენელს პროგრამის დასრულებისას:

  • აქვს სპეციალური ცოდნა შრომის უსაფრთხოების სფეროში;
  • იცნობს შრომის უსაფრთხოების სფეროში არსებულ ეროვნულ და საერთაშორისო კანონმდებლობას;
  • შეუძლია შეაფასოს დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საფრთხეები და რისკები;
  • შეუძლია უზრუნველყოს სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების შემთხვევების რეგისტრაცია, მოკვლევა და ანგარიშგება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.


ტრენინგის განრიგი:

  • ტრენინგის დასაწყისი: 4 ნოემბერი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4  ნოემბერიდან 7 დეკემბრის ჩათვლით.

საფასური და რეგისტრაცია:

ერთი ორგანიზაციიდან ან ოჯახიდან 2 ან მეტი წარმომადგენლის შემთხევაში მოქმედებს შემდეგი ფასდაკლება:

  • 2300 ლარი - 2 მსმენელი (1150 ₾-1კაცი)
  • 3300 ლარი - 3 მსმენელი (1100 ₾-1კაცი)
  • 4200 ლარი - 4 მსმენელი (1050 ₾-1კაცი)
  • 5000 ლარი - 5 მსმენელი (1000 ₾-1 კაცი)

ტრენინგის ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს ტრენინგის დაწყებამდე

ტრენერები: კოტე ნანობაშვილი, ირაკლი ამირანაშვილი, თემური გვენეტაძე, ზურაბ პავლიაშვილი, გოჩა მუსელიანი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

• თბილისი, წინანდლის ქ. 9 საქართველო
• ელ-ფოსტა: info@seu.edu.ge
• ტელ: 032 2 90 00 00 555 29 63 28

საქართველოს ბანკი
ა/ნ GE28BG0000000600168600GEL