არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები

15 სექტემბერი, 2020

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ში, აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, 2020 წლის 10 სექტემბერს,  ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით აკადემიურ თანამდებობებზე შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტზე:

      ინფორმაციული სისტემების საბაკალავრო პროგრამაზე

ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • მაია სიხარულიძე

ინგლისურენოვანი ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • ანი ქვათაძე
  • სალომე საყვარელიძე 

ჰუმანიტარულ-სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

      განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე:

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • თამარ კაკუტია

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • ირინა აბულაძე
  • თათია პაჭკორია

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • რუსუდან ჩართოლანი

ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • ლაშა მაჭარაშვილი
  • გიორგი მუნჯიშვილი