სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ფინანსური პოლიტიკა

ფინანსური პოლიტიკა

სწავლის პერიოდში მოპოვებული ფინანსური შეღავათებით სარგებლობის პირობები პირველი პრიორიტეტით ჩარიცხული სტუდენტებისთვის

  • სწავლის მეორე სემესტრიდან სტუდენტს სემესტრული შეფასებების გათვალისწინებით უფლება აქვს მიიღოს შეღავათი ან სტიპენდია, ცხრილით დადგენილი წესით.
  • აღნიშნული წესი ვრცელდება სწავლების თითოეულ მომდევნო სემესტრზე, წინა სემესტრის სტუდენტის შეფასებების შედეგებიდან გამომდინარე.

ფინანსური შეღავათის არჩევის შემთხვევაში სტუდენტის მიერ გადასახდელი თანხის გრაფიკი და შეღავათის ოდენობა სემესტრულად:

ქულები სემესტრულად ფინანსური შეღავათი სემესტრში სემესტრის სწავლის გადასახადი
71-80 545 950
81-90 595 900
91-100 სემესტრში გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება

ფინანსური შეღავათის ოდენობა გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სემესტრში ყველა სასწავლო დისციპლინაში (საგნებში) მიღებული ქულების მინიმალური შეფასებიდან. მხედველობაში მიიღება სემესტრში ნედლი ქულა და არა მართვის ელექტრონული სისტემის (emis.seu.edu.ge) მიერ დამრგვალებული ქულა.

Message body empty