სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

გამოცემები

მისია და მიზნები

 • ჟურნალის მისიაა სოციალური მეცნიერებების დარგისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში წვლილის შეტანა 
 • ჟურნალის მიზნებია:
 • სოციალური მეცნიერებების სხვადასხვა დარგში მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კვლევების წარმოჩენა, ეროვნული და საერთაშორისო საზოგადოებისთვის მათი გაცნობა, ამასთანავე, აღნიშნული კვლევების საერთაშორისო ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
 • საქართველოში ისეთ კვლევებზე მუშაობა, რომლებიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ევროპულ ინტეგრაციას;
 • აქტიური სამეცნიერო - კვლევითი კლიმატის შექმნა
 • ჟურნალის განვითარებისთვის მთავარი ამოცანებია:
 • ავტორიტეტულ საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში რეგისტრაციის გზით მაღალრეიტინგულ საერთაშორიო სამეცნიერო გამოცემათა შორის ღირსეული ადგილის დამკვიდრება და მაღალი სამეცნიერო სტატუსის მოპოვება
 • ჟურნალის პოპულარიზაცია;
 • თანამშრომლობის მიზნით ქართველი და უცხოელი ავტორების მოზიდვა;
 • ინტერდისციპლინარული კვლევების ხელშეწყობა.
 • აკადემიური პერსონალის, ახალგაზრდა და გამოცდილი მეცნიერ-მკვლევრების საკომუნიკაციო სივრცის არსებობისა და სამეცნიერო-შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარების ხელშეწყობა.
 • ჟურნალი წარმოადგენს პლატფორმას მკვლევრებისთვის, რომლებიც მუშაობენ სოციალური მეცნიერებების სხვადასხვა დარგში: სამართალი, ეკონომიკა, ბიზნესი, საერთაშორისო ურთიერთობები და უსაფრთხოება, გამოყენებითი სოციალური კვლევები, განათლება, კომუნიკაციის სწავლებები, ფსიქოლოგია, პოლიტიკის მეცნიერებები და მმართველობა.