სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

საერთაშორისო სტუდენტურ ონლაინ კონფერენციაზე რეგისტრაცია დაიწყო

22 ივნისი
Zoom.us

საერთაშორისო სტუდენტურ კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერი უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურისა საფეხურის სტუდენტებს.

მოხსენებები მიიღება შემდეგი მიმართულებებით:

 • ბიზნესი, ტურიზმი, ეკონომიკა, მართვა;
 • სამართალი;
 • საერთაშორისო ურთიერთობები;
 • ფსიქოლოგია;
 • ჟურნალისტიკა;
 • მედიცინა.

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღების პირობები:

სტუდენტმა რეგისტრაცია უნდა გაიაროს მოცემულ ბმულზე არაუგვიანეს 2021 წლის 7 ივნისისა სტუდენტური კონფერენცია 2021

 • ნაშრომის აბსტრაქტი შესრულებული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული უნივერსტეტი სეუ-ს საკონფერენციო ნაშრომის შესრულების სტანდარტების მიხედვით:
 • აბსტრაქტის მოცულობა 100-300 სიტყვა.
 • აბსტრაქტი შესრულებული უნდა იყოს ორ ენაზე: ქართული და ინგლისური.
 • საკვანძო სიტყვები მოყვანილი უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

ნაშრომი შესაძლებელია წარმოდგენილი იყოს როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე. კონფერენციაზე, ნაშრომების წარმოდგენა აუცილებელია პრეზენტაციის სახით.  მიიღება როგორც ინდივიდუალური, ასევე თანაავტორობით შესრულებული ნაშრომები (არაუმეტეს 2 თანაავტორისა. გამონაკლისი შესაძლებელია, დაშვებულ იქნას ინტერდისციპლინარული ნაშრომის შემთხვევაში).

 • მონაწილეს ან თანაავტორებს შეუძლიათ, წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი მოხსენება;
 • თანაავტორის არსებობის შემთხვევაში მიუთითეთ სახელი და გვარი;
 • აბსტრაქტის წარმოდგენისას აუცილებლად მიუთითეთ თემის სახელწოდება;
 • სტუდენტურ ნაშრომს (გარდა დოქტორანტებისა) უნდა ჰყავდეს სამეცნიერო ხელმძღვანელი, რომელიც არის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი.
 • მონაწილეთა ნაშრომები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს აკადემიური პატიოსნების სტანდარტს.
 • ნაშრომების აბსტრაქტები გამოქვეყნდება   საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს საკონფერენციო მოხსენებათა აბსტრაქტების კრებულში.
 • კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული/ინგლისური.


კონფერენციის ვადები:

 • რეგისტრაციის (აბსტრაქტის წარმოდგენის) ვადა ბმულზე არაუგვიანეს 2021 წლის 7 ივნისისა.

კონფერენციის ჩატარების თარიღი:

 • 2021 წლის 22-23 ივნისი, ონლაინ, Zoom ის პლატფორმა.
 • კითხვები, კონფერენციის თაობაზე მოგწერეთ ელ-ფოსტაზე: [email protected]
 • საკონფერენციო ნაშრომები მიიღება ამავე ელ-ფოსტაზე.
 • კონფერენციაში მონაწილეობა უფასოა და მასზე დასწრება თავისუფალია.
 • კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერტიფიკატი, ხოლო  ნაშრომების აბსტრაქტები გამოქვეყნდება კონფერენციის მოხსენებათა აბსტრაქტების კრებულში.

სარეგისტრაციო ფორმა

Message body empty